Partnerzy serwisu:
Nowelizacja ustawy Pzp wprowadziła zmiany w procedurze udzielania przetargu ograniczonego.

Istotna zmiana w procedurze przetargu ograniczonego.

Ustawa z dnia 22 czerwca 2016 r. o zmianie ustawy - Prawo zamówień publicznych i niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2016 r. poz. 1020) *1 wprowadziła szereg istotnych zmian w procedurze udzielania zamówień publicznych.

Wskazana powyżej nowelizacja utrzymała dotychczas obowiązującą zasadę *2 zgodnie z którą przetarg ograniczony jest obok trybu przetargu nieograniczonego podstawowym trybem udzielenia zamówienia publicznego.

Powyższe powoduje, że możliwość zastosowania do udzielenia zamówienia publicznego trybu przetargu ograniczonego pozostała na dotychczasowych zasadach (przesłanki stosowania trybu przetargu ograniczonego nie uległy zmianie).

Udzielanie zamówienia publicznego

Należy zwrócić jednak uwagę na istotną zmianę w procedurze udzielenia zamówienia publicznego.

Dotychczas prowadząc procedurę udzielenia zamówienia publicznego w trybie przetargu ograniczonego zamawiający wraz z zaproszeniem do złożenia oferty przekazywał wykonawcy zakwalifikowanemu do udziału w przetargu specyfikację istotnych warunków zamówienia.

W aktualnie obowiązującym stanie prawnym możliwość przekazania siwz dopiero na etapie zaproszenia wykonawcy do złożenia oferty dotyczyć będzie wyłącznie przetargów ograniczonych w których zamawiający nie może udostępnić specyfikacji istotnych warunków zamówienia na stronie internetowej z powodu jednej z okoliczności, o których mowa w art. 10c ust. 1 Pzp (tj. przykładowo w przypadku gdy z uwagi na wyspecjalizowany charakter zamówienia , użycie środków komunikacji elektronicznej wymagałoby narzędzi, urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne lub nie są obsługiwane za pomocą ogólnie dostępnych aplikacji).

Przetarg ograniczony

W pozostałych przypadkach prowadząc postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu ograniczonego zamawiający zobowiązany jest do udostępnienia specyfikacji istotnych warunków zamówienia na stronie internetowej od dnia publikacji ogłoszenia o zamówieniu w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej albo od dnia zamieszczenia ogłoszenia o zamówieniu w Biuletynie Zamówień Publicznych w przypadku zamówień, których wartość jest mniejsza niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 *3

Warto wskazać, że zamawiający nie ma obowiązku udostępniania części siwz na stronie internetowej, jeżeli nałożył na wykonawców wymogi mające na celu ochronę poufnego charakteru informacji, udostępnianych w toku postępowania o udzielenie zamówienia . W takim przypadku zamawiający określa w siwz środki mające na celu ochronę poufnego charakteru informacji oraz wskazuje sposób uzyskania tych informacji *4

1 Obowiązuje do postępowań o udzielenie zamówienia publicznego ogłoszonych od dnia 28 lipca 2016 r.

2. Wyrażoną w art. 10 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych.

3.  Patrz art. 37 ust. 2 ustawy PZP.

4.  Patrz art. 37 ust. 6 ustawy PZP.