Partnerzy serwisu:
Kosztorys ofertowy nie powinien być wymagany przy wynagrodzeniu ryczałtowym.

Zamawiający jest zobowiązany, na podstawie przepisów ustawy Pzp *1, podać w siwz między innymi opis sposobu obliczenia ceny w przypadku każdego udzielanego zamówienia i niezależnie od przyjętej w treści siwz wynagrodzenia wykonawcy (ryczałtowego, kosztorysowego).

Ocena oferty

Opis sposobu obliczenia przez wykonawcę robót budowlanych ceny realizacji zamówienia zasadniczo sprowadza się do uwzględnienia w cenie oferty wszystkich elementów cenotwórczych (przede wszystkim kosztów planowanego zakresu robót oraz innych wymagań określonych m.in. w postanowieniach umownych), niezbędnych do wykonania przedmiotu zamówienia zgodnie z jego opisem zawartym w siwz lub w dołączonej do niej dokumentacji.

Opis przedmiotu zamówienia

W przypadku zamówienia na roboty budowlane opis przedmiotu zamówienia określa dokumentacja projektowa oraz specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych. W skład dokumentacji projektowej wchodzi zawsze przedmiar robót (zwany potocznie "kosztorysem ślepym"), gdy w istotnych postanowieniach umowy została przyjęta zasada wynagrodzenia kosztorysowego wykonawcy za wykonane roboty, lub może wchodzić przedmiar robót, gdy wynagrodzenie wykonawcy ma charakter ryczałtowy. Brak wymogu przekazywania wykonawcy przedmiaru robót przy wynagrodzeniu ryczałtowym wynika stąd, że wysokość tego wynagrodzenia jest niezmienna w stosunku do ceny podanej przez wykonawcę w ofercie oraz nie zależy od rzeczywistej ilości i kosztów robót budowlanych objętych opisem przedmiotu zamówienia . Powyższe potwierdza przepis § 4 ust. 3 rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego (Dz. U. z 2004 r. Nr 202 poz. 2072), w świetle którego, jeśli w istotnych postanowieniach umowy na roboty budowlane przyjęto zasadę wynagrodzenia ryczałtowego, dokumentacja projektowa może nie obejmować przedmiaru robót. Dołączenie przedmiaru do dokumentacji, służącej do opisu robót budowlanych, rozliczanych w oparciu o ryczałt nie zmienia charakteru tej formy wynagrodzenia wykonawcy, charakteryzującej się obowiązkiem wykonawcy wykonania całości robót za oferowaną cenę ryczałtową nawet w przypadku, gdy na moment składania oferty nie można było przewidzieć wszystkich kosztów i pełnego zakresu robót budowlanych, niezbędnych do całkowitego i należytego wykonania umowy w sprawie zamówienia publicznego.

Kup tańsze mieszkanie od komornika : Licytacje komornicze z całego kraju

Kosztorys

Obliczenie przez wykonawcę ceny oferty na podstawie przedmiaru następuje wyłącznie w przypadku przyjęcia przez zamawiającego zasady kosztorysowego wynagrodzenia wykonawcy robót budowlanych. Gdy wynagrodzenie ma charakter ryczałtowy, wykonawca ustala cenę oferty na podstawie dokumentacji projektowej oraz specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych biorąc pod uwagę przewidywany zakres niezbędnych do wykonania prac oraz koniecznych do poniesienia kosztów, w celu prawidłowego wykonania przedmiotu zamówienia, zgodnie z wymaganiami opisanymi przez zamawiającego.

Znajdź przetarg: Oferty przetargów z całego kraju

Wynagrodzenie  ryczałtowe

W konsekwencji żądanie przez zamawiającego od wykonawcy przedłożenia kosztorysu ofertowego przy wynagrodzeniu ryczałtowym wykonawcy stanowi naruszenie przepisu art. 25 ust. 1 ustawy Pzp, zgodnie z którym w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, zamawiający może żądać wyłącznie oświadczeń i dokumentów niezbędnych do przeprowadzenia postępowania.

Kosztorys ofertowy nie jest dokumentem niezbędnym do przeprowadzenia postępowania na roboty budowlane rozliczane ryczałtowo.

Podstawa prawna

*Patrz art. 36 ust. 1 pkt. 12 ustawy Prawo zamówień publicznych

 • Usługi ochrony jako usługi społeczne

  Zamówienia publiczne
  Marek Okniński
  W przypadku zamówień na usługi ochrony przepisy ustawy Pzp obowiązują, gdy wartość zamówienia przekracza 750.000 euro.
  Usługi ochrony jako usługi społeczne
 • Wezwanie do złożenia dokumentów

  Przetargi krok po kroku
  Justyna Rek-Pawłowska
  Zgodnie z Pzp zamawiający wzywa do złożenia dokumentów wykonawcę, którego ofertę ocenił najwyżej.
  Wezwanie do złożenia dokumentów
 • Ocena ofert - procedura odwrócona

  Zamówienia publiczne
  Kancelaria Zamówień Publicznych
  W procedurze odwróconej wyłącznie w odniesieniu do wykonawcy, którego oferta została oceniona jako najkorzystniejsza, dokonuje się jego oceny podmiotowej.
  Ocena ofert - procedura odwrócona
 • Ogłoszenie o zamówieniu - wymagania Pzp

  Przetargi krok po kroku
  Małgorzata Niezgoda-Kamińska
  Na podstawie Pzp zamawiający w ogłoszeniu o zamówieniu powinien uwzględnić wykaz oświadczeń lub dokumentów potwierdzających spełnianie warunków udziału w przetargu.
  Ogłoszenie o zamówieniu