Partnerzy serwisu:
W kryteriach pozacenowych powinny zostać zapisane te parametry, cechy czy właściwości zamawianego przedmiotu, które powodują, że jest on lepszy od innego, który ma te parametry inne.

Kryteria pozacenowe

Celem postępowania o zamówienie publiczne jest przede wszystkim realizacja uzasadnionych potrzeb zamawiającego a nie umożliwienie wykonawcy ukształtowania dogodnych warunków, w tym dotyczących przedmiotu zamówienia oraz kryteriów oceny ofert.

Powyższa teza znajduje potwierdzenie w orzecznictwie KIO *1Uwzględniając obowiązujący stan prawny za uprawnione (w szczególności przy uwzględnieniu ograniczeń dotyczących ustalenia wagi kryteriów oceny ofert *2) uznać należy, że ustalone przez zamawiającego kryteria pozacenowe powinny mieć charakter uzasadnionych - wyrażających określone priorytety zamawiającego.

Oznacza to tyle, że w kryteriach pozacenowych winny być zapisane te parametry, cechy czy właściwości zamawianego przedmiotu, które powodują, że jest on lepszy od innego, który ma te parametry inne.

Znajdź przetarg: Oferty przetargów z całego kraju

Siwz

Zamawiający powinien w treści siwz w sposób zrozumiały podać przy użyciu jakich elementów będzie dokonywał oceny rozwiązań proponowanych przez wykonawców w ramach oceny złożonych ofert.

Naruszenie wyrażonej w art. 7 ust. 1 ustawy Pzp zasady uczciwej konkurencji może wyrażać się nie tylko w dyskryminującym opisie przedmiotu zamówienia , postawieniu niewłaściwych warunków udziału w postępowaniu, ale także w ustaleniu kryteriów oceny ofert, które - w części wskazującej na priorytety zamawiającego wyrażone w kryterium jakościowym - będą, bez uzasadnienia preferowały pewne rozwiązanie, które będzie rzutowało następnie na taką lub inną ocenę złożonych ofert .

Kryterium jakościowe

Kryterium jakościowe wyraża najbardziej pożądane, istotne walory przedmiotu zamówienia , musi więc odnosić się do cech i właściwości, sposobu realizacji zamówienia , który jest dla zamawiającego ważny. W ocenie tego co jest ważne, nie sposób przy tym zamawiającego zastępować, skoro to zamawiający decyduje, co zamierza nabyć, jakie cechy oferowany przedmiot ma posiadać, a także, które z możliwych cech tego przedmiotu są bardziej pożądane. Zawsze ocena tego, co jest lepsze lub gorsze będzie dokonywana z pewnej perspektywy, z określonego punktu widzenia - przez pryzmat potrzeby zamawiającego. Kryterium jakościowe winno uwzględniać najlepsze rozwiązanie, zaś to co jest najlepsze winno być postrzegane przez przyjęte w danym zakresie kryterium oceny tego, co jest najbardziej pożądane z perspektywy celów postępowania i realizacji zamówienia. W kryterium jakościowym nie powinno więc mieścić się wartościowanie w zakresie tego, jaką cenę ma przedmiot posiadający cechę objętą tym kryterium - to bowiem następuje dopiero poprzez zestawienie ustalonej na podstawie kryterium jakościowego wartości (punktacji) z kryterium ceny w ramach przeprowadzenia bilansu tych kryteriów wskazujących, który przedmiot wyraża korzystniejszy bilans ceny i innych kryteriów. Celem postępowania o zamówienie publiczne jest przede wszystkim realizacja uzasadnionych potrzeb zamawiającego a nie umożliwienie wykonawcy ukształtowania dogodnych warunków, w tym dotyczących przedmiotu zamówienia.

Kup tańsze mieszkanie od komornika : Licytacje komornicze z całego kraju

Podstawa prawna

*1 Przykładowo: wyrok Krajowej Izby Odwoławczej z dnia 19 września 2016 r. znak: KIO 1579/16; 1580/16; 1581/16.

*2 Patrz: art. 91 ust. 2a ustawy Prawo zamówień publicznych.