Partnerzy serwisu:
Ustawa Pzp nie określa zasad obliczania terminów składania ofert. Wobec powyższego na podstawie art. 14 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych zastosowanie znajdują zasady obliczania terminów określone w przepisach Kodeksu cywilnego.

Procedura udzielenia zamówienia publicznego związana jest z szeregiem terminów, które obowiązują zarówno zamawiających jak i podmioty ubiegające się o uzyskanie zamówienia. Terminy związane z przebiegiem procedury określa zamawiający w obrębie wyznaczonym przepisami ustawy Prawo zamówień publicznych. Po ogłoszeniu postępowania zamawiający nie może dokonać skrócenia uprzednio wyznaczonych terminów dotyczących np. składania ofert.

Jak zatem ustalić możliwie najkrótszy termin składania ofert ?

Zgodnie z opinią Urzędu Zamówień Publicznych[1] „Przepisy ustawy Pzp określające zasady wyznaczania przez zamawiających terminu składania ofert w postępowaniach o udzielenie zamówienia publicznego są rozwiązaniami szczególnymi i stanowią instytucję prawa autonomiczną w odniesieniu do innych rozwiązań prawnych w zakresie obliczania terminów do wykonania czynności. Wskazane w treści art. 43 ustawy Pzp sformułowania „nie krótszy niż 7 lub 14 dni" od dnia zamieszczenia ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych oraz „nie krótszy niż 35" od dnia przekazania ogłoszenia do publikacji Urzędowi Publikacji Unii Europejskiej oznaczają, że przy wyznaczaniu terminu składania ofert, najwcześniejszym dniem na złożenie ofert przez wykonawców ubiegających się o udzielenie zamówienia publicznego o wartości poniżej progów UE jest 7 lub 14 dzień od wszczęcia postępowania. W przypadku zamówień powyżej progów UE jest to 35 dzień od przekazania ogłoszenia do publikacji Urzędowi Publikacji Unii Europejskiej, z uwzględnieniem zasad przewidzianych w art. 11 ust. 7d ustawy Pzp".

W tym miejscu należy wskazać, że ustawa Pzp nie określa zasad obliczania terminów składania ofert. Wobec powyższego na podstawie art. 14 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych zastosowanie znajdują zasady obliczania terminów określone w przepisach Kodeksu cywilnego.

Ustalone w kodeksie cywilnym zasady stanowią, iż termin oznaczony w dniach kończy się z upływem ostatniego dnia. Jeżeli początkiem terminu oznaczonego w dniach jest pewne zdarzenie, nie uwzględnia się przy obliczaniu terminu dnia, w którym to zdarzenie nastąpiło.

W związku z powyższym ponieważ podstawą do rozpoczęcia naliczania terminu składania ofert jest dzień publikacji ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych (a w przypadku zamówień o wartości przekraczające progi określone w art. 11 ust. 8 ustawy PZP, dzień przekazania ogłoszenia do publikacji Urzędowi Publikacji Unii Europejskiej) termin ten liczy się począwszy od dnia następnego po publikacji/przekazaniu ogłoszenia.

Jednocześnie należy pamiętać o przepisie art. 14 ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych zgodnie z którym „Jeżeli koniec terminu do wykonania czynności przypada na sobotę lub dzień ustawowo wolny od pracy, termin upływa dnia następnego po dniu lub dniach wolnych od pracy".

                                                                                                           Autor: Marek Okniński

[1] Dostępną na stronie: www.uzp.gov.pl

 • Czy można odrzucić ofertę za brak parafowania jej stron?

  Zamówienia publiczne
  Marek Okniński
  W obowiązującym stanie prawnym za całkowicie bezzasadną uznać należy decyzję zamawiającego o odrzuceniu oferty, której strony nie zostały zaparafowane przez upoważnionego przedstawiciela wykonawcy.
  Informacje o odrzuceniu oferty przetargowej
 • Zamawiający powinien unikać wskazywania konkretnej daty zakończenia robót budowlanych

  roboty budowlane
  Marek Okniński
  Określenie terminu realizacji zamówienia publicznego na roboty budowlane poprzez wskazanie konkretnej - "sztywnej" - daty powoduje naruszenie obowiązku opisania przedmiotu zamówienia zgodnie z art. 29 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych, tj. w sposób jednoznaczny i uwzględniający wszystkie wymagania i okoliczności mogące mieć wpływ na sporządzenie oferty.
 • Zmiana zasad składania JEDZ - szczegóły

  zamówienia publiczne
  Marek Okniński
  Od 18 kwietnia 2018 wykonawcy startujący do przetargów przekraczających tzw "progi unijne" będą zobowiązani do złożenia JEDZ przy użyciu środków komunikacji elektronicznej. Jak należy się do tego przygotować?