Partnerzy serwisu:
Zmiana w ustawie PZP skutkuje zmianami w umowach o udzielenie zamówienia publicznego.

W przypadku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego wszczętego przed dniem wejścia w życie ustawy z dnia 9 sierpnia 2019 r. o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2019 r. poz. 1751), którego przedmiot jest objęty zakresem załącznika nr 15 do wskazanej ustawy, zamawiający wzywa wykonawców, którzy składając oferty poinformowali, że wybór ich ofert będzie prowadził do powstania u zamawiającego obowiązku podatkowego zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług, do podania:

1) informacji dotyczącej możliwości powstania u wykonawcy, w przypadku udzielenia mu zamówienia publicznego, obowiązku podatkowego na podstawie ustawy wskazanej powyżej, w brzmieniu nadanym wskazaną ustawą;

2) nazwy (rodzaju) towaru lub usługi, których dostawa lub świadczenie będzie prowadzić do jego powstania, oraz ich wartości bez kwoty podatku;

3) kwoty podatku od towarów i usług, która powinna być doliczona do ceny złożonej oferty,
o ile nie wynika to z treści złożonej oferty.

Jeżeli wykonawca w odpowiedzi na wezwanie zamawiającego podał informację o możliwości powstania u niego, w przypadku udzielenia mu zamówienia publicznego, obowiązku podatkowego na podstawie ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług, w brzmieniu nadanym ustawą wskazaną na wstępie, zamawiający dolicza do ceny ofertowej podaną przez wykonawcę kwotę podatku od towarów i usług.

Powyższy obowiązek zamawiający będą realizować w związku z art. 91 ust. 3a Prawa zamówień publicznych.

Zmiana dotychczas zawartych umów o wykonanie zamówienia publicznego.

W przypadku umów w sprawach zamówień publicznych zawartych przed dniem wejścia w życie ustawy wskazanej na wstępie kwota wynagrodzenia wykonawcy ulega podwyższeniu o kwotę podatku od towarów i usług, którą wykonawca obowiązany jest rozliczyć w miejsce zamawiającego na podstawie przepisów ustawy o podatku od towarów i usług. Podwyższenie wynagrodzenia będzie miało zastosowanie jednak wyłącznie w odniesieniu do wynagrodzenia wypłaconego na podstawie faktur wystawionych przez wykonawcę po 01 listopada 2019 r.

                                                                                                            Autor: Marek Okniński