Partnerzy serwisu:
Prawo zamówień publicznych umożliwia wykonawcom ubiegającym się o uzyskanie zamówienia publicznego wspólne składanie ofert przetargowych.

Prawo zamówień publicznych umożliwia wykonawcom ubiegającym się o uzyskanie zamówienia publicznego wspólne składanie ofert przetargowych. Zamawiający nie może ograniczać prawa do złożenia oferty wspólnej zwanej ofertą konsorcjum. Jednak w przypadku gdy członek konsorcjum zamierza przystąpić do postępowania odwoławczego musi działać w imieniu całego konsorcjum a nie wyłącznie we własnym.

Zgodnie ze stanowiskiem wyrażonym przez Skład Orzekający Krajowej Izby Odwoławczej[1] członek konsorcjum nie składa samodzielnie oferty, nie jest zatem wykonawcą w przetargu do którego złożył ofertę. Status wykonawcy przysługuje bowiem członkom konsorcjum (wykonawcom wspólnie ubiegającym się o zamówienie), a nie każdemu z osobna. W konsekwencji jeżeli w piśmie zawierającym przystąpienie do postępowania odwoławczego, w sposób jednoznaczny zostanie zaznaczone, że przystąpienie składane jest w imieniu Spółki a nie w imieniu członków konsorcjum przystąpienie nie będzie miało mocy obowiązującej – przystępujący nie stanie się uczestnikiem postępowania odwoławczego. Przystąpienie do postępowania odwoławczego składane przez jednego z członków konsorcjum musi wskazywać w sposób nie budzący wątpliwości, że jest składane w imieniu wszystkich uczestników konsorcjum.

 • Członek konsorcjum może otrzymać odrębne wezwanie do uzupełnienia dokumentów

  konsorcjum
  Marek Okniński
  Zgodnie z tezą zawartą w wyroku Krajowej Izby Odwoławczej[1] uprawnionym jest działanie zamawiającego polegające na wezwaniu członka konsorcjum do przedłożenia dokumentów potwierdzających spełnianie warunków udziału w przetargu pomimo, że takie wezwanie było już skierowane do innego członka konsorcjum (np. lidera) i dotyczyło tożsamych dokumentów.
  Krajowa Izba Odwoławcza (KIO)
 • Zmiana lidera konsorcjum jest dopuszczalna

  konsorcjum
  Marek Okniński
  Żaden przepis prawa nie statuuje obowiązku co do formy i sposobu uregulowania stosunków wewnętrznych członków Konsorcjum na etapie składania ofert, poza obowiązkiem ustanowienia pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego.
  Krajowa Izba Odwoławcza (KIO)
 • Sąd Najwyższy wydał wyrok w sprawie wnoszenia wadium przez konsorcjum

  konsorcjum
  Marek Okniński
  Opierając się na uzasadnieniu wyroku Sądu Najwyższego, który uwzględnił skargę kasacyjną Prezesa Urzędu Zamówień Publicznych na wyrok Sądu Okręgowego w Gdańsku[1], uznać należy za możliwe wniesienie wadium w formie gwarancji ubezpieczeniowej tylko przez lidera konsorcjum składającego ofertę przetargową.
  Sąd Najwyższy