Partnerzy serwisu:
Aktualnie możliwe jest pozasądowe rozwiązywanie sporów, poprzez zastosowanie mediacji lub koncyliacji.

Ustawa z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 2019), która wejdzie w życie od dnia 1 stycznia 2021 roku, wprowadza przepisy dające stronom umowy o wykonanie zamówienia publicznego możliwość pozasądowego rozwiązania sporu.

Zgodnie z art. 591 ust. 1 wskazanej powyżej ustawy, w sprawie majątkowej, w której zawarcie ugody jest dopuszczalne, każda ze stron umowy, w przypadku sporu wynikającego z zamówienia, może złożyć wniosek o przeprowadzenie mediacji lub inne polubowne rozwiązanie sporu do Sądu Polubownego przy Prokuratorii Generalnej Rzeczypospolitej Polskiej, wybranego mediatora albo osoby prowadzącej inne polubowne rozwiązanie sporu.

Aktualnie możliwe jest pozasądowe rozwiązywanie sporów, poprzez zastosowanie mediacji lub koncyliacji.

W tym miejscu warto zauważyć, że w obecnym stanie prawnym strony umowy o wykonanie zamówienia publicznego mogą zdecydować się na podjęcie próby polubownego rozwiązania sporu także w przypadku, gdy w umowie, której dotyczy spór, nie zawarto stosownej klauzuli w tym zakresie. W takim przypadku strony składają oświadczenie o podjęciu polubownego rozwiązania sprawy poprzez mediację lub koncyliację  i zwracają się do wybranego przez siebie podmiotu, który tę procedurę przeprowadzi.

Zastosowanie możliwości pozasądowego rozwiązanie sporów do umów zawartych obecnie lub zawartych przed wejściem w życie ustawy z 11 września 2019 roku opiera się na zasadach ogólnych, ponieważ aktualnie obowiązująca ustawa z 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych nie zawiera własnych uregulowań dotyczących polubownego rozwiązania sporów wynikających z umowy w sprawie zamówienia publicznego.

                                                                                                          Autor: Marek Okniński

 • Sejm uchwalił nowe Prawo zamówień publicznych

  nowelizacja prawa zamówień publicznych
  Marek Okniński
  W dniu 11 września 2019 r. Sejm RP uchwalił nowe Prawo zamówień publicznych.
  Nowa ustawa Pzp
 • Pozasądowe rozwiązywanie sporów

  nowelizacja prawa zamówień publicznych
  Marek Okniński
  Jednym z obszarów, które mają ulec systemowej zmianie jest wprowadzenie do przepisów nowej ustawy możliwości pozasądowego rozwiązywania sporów w zakresie zamówień publicznych.
  Nowelizacja Pzp