Partnerzy serwisu:
Uprawnienie zamawiającego do zmiany treści SWZ nie jest ograniczone ilością dni poprzedzającą możliwość wprowadzenia koniecznej zmiany w jej treści.

W uzasadnionych przypadkach zamawiający może przed upływem terminu składania ofert zmienić treść Specyfikacji Warunków Zamówienia (SWZ). Dokonaną zmianę treści SWZ zamawiający udostępnia na stronie internetowej prowadzonego postępowania[1].

Zgodnie z powyższym uprawnienie zamawiającego do zmiany treści SWZ nie jest zatem ograniczone ilością dni poprzedzającą możliwość wprowadzenia koniecznej zmiany w jej treści.

Zmiana terminu składania ofert w postępowaniu powyżej progów unijnych.

SWZ jest w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego dokumentem na podstawie którego wykonawcy podejmują decyzję czy są zainteresowani ubieganiem się o uzyskanie zamówienia i na jakich warunkach złożą ofertę jego realizacji. Natomiast ogłoszenie o zamówieniu (publikowane dla zamówień powyżej progów unijnych w Dzienniku Urzędowym Wspólnoty Europejskiej) ma na celu dotarcie do jak największej grupy firm z informacją, że dany zamawiający poszukuje wykonawców udzielanego zamówienia publicznego. W konsekwencji znaczenie treści ogłoszenia (jak również jego sprostowania) dla przebiegu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego a w szczególności jego rozstrzygnięcia jest nieporównywalnie mniejsze niż w odniesieniu do zapisów SWZ.

W związku z powyższym zmiana np. terminu składania ofert opublikowana na stronie internetowej prowadzonego postępowania jako zmiana zapisów SWZ dociera niezwłocznie do podmiotów zainteresowanych ubieganiem się o uzyskanie danego zamówienia. Natomiast informacja o zmianie terminu składania ofert publikowana w DzUWE ma znaczenie jedynie porządkowe – dając niejako dodatkową informację dla wykonawców, którzy nie zdecydowali się na zapoznanie z treścią SWZ zamieszczoną na stronie internetowej prowadzonego postępowania, że nadal mają taką możliwość w nowym, dłuższym terminie.

Wobec powyższego w sytuacji, gdy zamawiający celem np. udzielenia odpowiedzi na merytorycznie istotne dla przebiegu postępowania pytania o wyjaśnienie zapisów SWZ, które wpłynęły na mniej niż 48 godzin przed upływem terminu składania ofert w postępowaniu o wartości przekraczającej progi unijne wydłuży termin składania ofert i zamieści na stronie internetowej prowadzonego postępowania (ale przed publikacją ogłoszenia o sprostowaniu w DzUWE) nie doprowadzi do naruszenia przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych w zakresie mogącym wpłynąć na sposób jego rozstrzygnięcia a tym samym udzielenie zamówienia czy zawarcie umowy nie będzie podlegać unieważnieniu z mocy obowiązujących przepisów ustawy PZP.

                                                                                   Autor: Marek Okniński

[1] art. 137 ust. 1 i ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych

 • Czy specyfikacja musi zostać opublikowana w dzień wolny od pracy?

  specyfikacja warunków zamówienia
  Marek Okniński
  Wskazane przepisy należy uznać za określające uzupełniającą zasadę zgodnie, z którą specyfikacja warunków zamówienia powinna być zamieszczona w dniu publikacji ogłoszenia o zamówieniu, ale w przypadku, gdy dzień udostępniania specyfikacji warunków zamówienia na stronie internetowej zamawiającego przypada na sobotę lub dzień ustawowo wolny od pracy, termin ten upływa dnia następnego po dniu lub dniach wolnych od pracy.
  Specyfikacja Warunków Zamówienia
 • Nie można podzlecać podwykonawcy wykonania całego zamówienia publicznego

  podwykonawca
  Marek Okniński
  Wykonawca może samodzielnie realizować dowolną część zamówienia pod warunkiem, że dotyczy ona zakresu prac objętych opisem przedmiotu udzielonego zamówienia publicznego.
  Roboty budowlane
 • Zmiana progów stosowania Prawa zamówień publicznych

  Zamówienia publiczne
  Autor: Marek Okniński
  Prezes Rady Ministrów wydał w dniu 19 grudnia 2007 r. rozporządzenie w sprawie kwot wartości zamówień oraz konkursów, od których jest uzależniony obowiązek przekazywania ogłoszeń Urzędowi Oficjalnych Publikacji Wspólnot Europejskich (Dz. U. z 2007 r. Nr 241 poz. 1762).
  Przetarg