Nie można podzlecać podwykonawcy wykonania całego zamówienia publicznego

Marek Okniński
10.09.2021 09:00
A A A
Roboty budowlane

Roboty budowlane (Agencja Gazeta)

Wykonawca może samodzielnie realizować dowolną część zamówienia pod warunkiem, że dotyczy ona zakresu prac objętych opisem przedmiotu udzielonego zamówienia publicznego.

Ustawa z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych[1] uwzględnia zasadę zgodnie, z którą zamawiający nie może ograniczać udziału podwykonawców w realizacji zamówienia publicznego – takie ograniczenie możliwe jest wyłącznie w drodze wyjątku. Zamawiający może zastrzec obowiązek osobistego wykonania przez wykonawcę kluczowych zadań dotyczących:

1) zamówień na roboty budowlane lub usługi lub

2) prac związanych z rozmieszczeniem i instalacją, w ramach zamówienia na dostawy[2].

W praktyce stosowania przepisów dotyczących udzielania zamówień publicznych ścierają się dotychczas dwa poglądy – pierwszy – dopuszczający możliwość podzlecania realizacji wszystkich części udzielanego zamówienia podwykonawcom, drugi – zgodnie, z którym wykonawca zamówienia publicznego nie może powierzyć realizacji całości zadań objętych uzyskanym zamówieniem publicznym podwykonawcom. Poparciem zgodności z obowiązującymi przepisami drugiego z prezentowanych poglądów jest wyrok Sądu Okręgowego w Warszawie z dnia 5 maja 2021 r. (sygn.. akt: XXIII Za 11/21). Powołany przepisami ustawy Prawo zamówień publicznych Sąd zamówień publicznych[3] podtrzymał wyrok Krajowej Izby Odwoławczej stwierdzając, że oferta wykonawcy, w której całość przedmiotu zamówienia realizowana będzie de facto przez podwykonawców podlega odrzuceniu, jako niezgodna z przepisami Prawa zamówień publicznych. Wykonawca może korzystać z usług podwykonawców przy realizacji zamówienia publicznego, ale część realizowana przez podwykonawców nie może wyczerpywać pełnego zakresu przedmiotu zamówienia. Za wykonanie zamówienia nie może być uznane wykonywanie czynności wyłącznie organizacyjno – koordynacyjnych np. koordynacja płatności, rozliczenia płatności, obsługa administracyjna wykonywania umowy o zamówienie publiczne. Realizowanie czynności niejako obok przedmiotu udzielanego zamówienia – niebędących świadczeniami na rzecz zamawiającego – nie może być uznane za realizację zamówienia.

Wykonawca może samodzielnie realizować dowolną część zamówienia pod warunkiem, że dotyczy ona zakresu prac objętych opisem przedmiotu udzielonego zamówienia publicznego.

W ocenie Sądu dopuszczenie całkowitego podzlecenia realizacji zamówienia publicznego prowadziłoby do ominięcia przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych w zakresie wymogu udzielenia zamówienia wykonawcy wybranemu zgodnie z przepisami art. 17 ust. 2 ustawy PZP. 

                                                                                              Autor: Marek Okniński

[1] Dz. U. z 2021 r. poz. 1129

[2] patrz: art. 121 ustawy Prawo zamówień publicznych

[3] patrz: art. 580 ustawy Prawo zamówień publicznych