Aktualność referencji

Marek Okniński
27.08.2021 15:54
A A A
Referencje z 1915 r.

Referencje z 1915 r. (Archiwum rodzinne)

Odnośnie zamówień, których realizacja została zakończona referencje są aktualne przez okres odpowiednio 5 lat dla robót budowlanych lub 3 lat dla dostaw i usług od daty zakończenia realizacji zamówienia, którego dotyczą.

W postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego zamawiający może między innymi określić wymogi, jakie muszą spełniać wykonawcy ubiegający się o uzyskanie zamówienia w zakresie doświadczenia w realizacji kontraktów zbliżonych zakresem do objętego przedmiotem udzielanego zamówienia.

Dokumenty przedkładane w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na okoliczność należytego wykonania uprzednio realizowanych zamówień muszą spełniać wymogi odnośnie aktualności oraz – jak w sposób jednoznaczny wynika z orzecznictwa tak Krajowej Izby Odwoławczej, jak i sądów okręgowych rozpoznających skargi na orzeczenia Izby – mają potwierdzać jedynie okoliczność prawidłowości realizacji określonej usługi, dostawy, czy roboty budowlanej a nieskonkretyzowany zakres informacji określony indywidualnie przez zamawiającego postanowieniami Specyfikacji Warunków Zamówienia.

W celu potwierdzenia spełniania przez wykonawcę warunków udziału w postępowaniu dotyczących doświadczenia wykonawcy, zamawiający może, żądać dowodów określających, że uprzednie zamówienia są wykonywane lub zostały wykonane należycie, przy czym dowodami mogą być np. referencje

Odnośnie zamówień, których realizacja została zakończona referencje są aktualne przez okres odpowiednio 5 lat dla robót budowlanych lub 3 lat dla dostaw i usług od daty zakończenia realizacji zamówienia, którego dotyczą. 

Uwaga:

W przypadku świadczeń powtarzających się lub ciągłych nadal wykonywanych referencje bądź inne dokumenty potwierdzające ich należyte wykonywanie powinny być wystawione w okresie ostatnich 3 miesięcy od upływu terminu składania ofert[1].

W związku z powyższym wykonawcy, którzy realizują aktualnie zamówienia publiczne powinni ubiegać się o uzyskanie referencji potwierdzających ich należyte wykonywanie, co umożliwia przedkładania uzyskanych dokumentów na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu o zamówienie publiczne.

                                                                                                          Autor: Marek Okniński

[1] patrz: § 9 ust. 2 Rozporządzenia Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 23 grudnia 2020 r. w sprawie podmiotowych środków dowodowych oraz innych dokumentów lub oświadczeń, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy (Dz. U. z 2020 r. poz. 2415).