Partnerzy serwisu:
Odnośnie zamówień, których realizacja została zakończona referencje są aktualne przez okres odpowiednio 5 lat dla robót budowlanych lub 3 lat dla dostaw i usług od daty zakończenia realizacji zamówienia, którego dotyczą.

W postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego zamawiający może między innymi określić wymogi, jakie muszą spełniać wykonawcy ubiegający się o uzyskanie zamówienia w zakresie doświadczenia w realizacji kontraktów zbliżonych zakresem do objętego przedmiotem udzielanego zamówienia.

Dokumenty przedkładane w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na okoliczność należytego wykonania uprzednio realizowanych zamówień muszą spełniać wymogi odnośnie aktualności oraz – jak w sposób jednoznaczny wynika z orzecznictwa tak Krajowej Izby Odwoławczej, jak i sądów okręgowych rozpoznających skargi na orzeczenia Izby – mają potwierdzać jedynie okoliczność prawidłowości realizacji określonej usługi, dostawy, czy roboty budowlanej a nieskonkretyzowany zakres informacji określony indywidualnie przez zamawiającego postanowieniami Specyfikacji Warunków Zamówienia.

W celu potwierdzenia spełniania przez wykonawcę warunków udziału w postępowaniu dotyczących doświadczenia wykonawcy, zamawiający może, żądać dowodów określających, że uprzednie zamówienia są wykonywane lub zostały wykonane należycie, przy czym dowodami mogą być np. referencje

Odnośnie zamówień, których realizacja została zakończona referencje są aktualne przez okres odpowiednio 5 lat dla robót budowlanych lub 3 lat dla dostaw i usług od daty zakończenia realizacji zamówienia, którego dotyczą. 

Uwaga:

W przypadku świadczeń powtarzających się lub ciągłych nadal wykonywanych referencje bądź inne dokumenty potwierdzające ich należyte wykonywanie powinny być wystawione w okresie ostatnich 3 miesięcy od upływu terminu składania ofert[1].

W związku z powyższym wykonawcy, którzy realizują aktualnie zamówienia publiczne powinni ubiegać się o uzyskanie referencji potwierdzających ich należyte wykonywanie, co umożliwia przedkładania uzyskanych dokumentów na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu o zamówienie publiczne.

 Autor: Marek Okniński

[1] patrz: § 9 ust. 2 Rozporządzenia Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 23 grudnia 2020 r. w sprawie podmiotowych środków dowodowych oraz innych dokumentów lub oświadczeń, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy (Dz. U. z 2020 r. poz. 2415).

 • Stan epidemii nie wydłużył procedur udzielania zamówień

  zamówienia publiczne
  Marek Okniński
  W zależności od charakteru zamówienia średni czas trwania tego procesu był nieco inny, w robotach budowlanych wynosił 47 dni (w 2019 r. i 2018 r. - 46; w 2017 r. - 43), w dostawach 39 dni (w 2019 r. także 39 dni; w 2018 r. - 38; w 2017 r. - 36), i w usługi również 39 dni (w 2019 r. - 40 dni; w 2018 r. - 38; w 2017 r. - 36).
  Zmiany w procedurze udzielania zamówień publicznych związane z epidemią COVID-19
 • Referencje mogą być podpisane nieczytelnie

  referencje
  Marek Okniński
  Dokumenty przedkładane w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na okoliczność należytego wykonania zamówienia - jak w sposób jednoznaczny wynika z orzecznictwa tak Krajowej Izby Odwoławczej, jak i sądów okręgowych rozpoznających skargi na orzeczenia Izby - mają potwierdzać jedynie okoliczność prawidłowości realizacji określonej usługi, dostawy, czy roboty budowlanej.
  Potwierdzeniem prawidłowego wykonania robót budowlanych są referencje i protokoły odbioru robót.
 • Zamawiający nie powinien udzielać pozornych wyjaśnień

  wyjaśnienie
  Marek Okniński
  Zdawkowe wyjaśnienia w rodzaju: "Jak zapisano w SWZ", "Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ", "Zgodnie z SWZ", uznać należy za niewyczerpujące obowiązków nałożonych na zamawiających postanowieniami Prawa zamówień publicznych.
  wyjaśnienia - ustawa Pzp