Partnerzy serwisu:
Zamawiający powinien ustalić warunki udziału w postępowaniu tak, aby z jednej strony zapewnić jak najszerszy dostęp do zamówienia, a z drugiej - ograniczyć ten dostęp do podmiotów, które są w stanie realnie wykonać zamówienie.

Z tego artykułu dowiesz się:

 • co należy rozumieć przez warunki udziału w postępowaniu przetargowym?
 • w jaki sposób zamawiający powinien określić warunki udziału w postępowaniu przetargowym?
 • o czym zamawiający powinien pamiętać, ustalając wymagania dotyczące zamówienia przetargowego?
 • jakie są czynniki wyznaczające granice swobody określania warunków udziału w postępowaniu przetargowym?

Zgodnie z art. 7 pkt 29 ustawy Prawo zamówień publicznych, przez warunki udziału w postępowaniu należy rozumieć warunki, dotyczące zamówienia lub postępowania o udzielenie zamówienia, wynikające w szczególności z opisu przedmiotu zamówienia, wymagań związanych z realizacją zamówienia, kryteriów oceny ofert, wymagań proceduralnych lub projektowanych postanowień umowy w sprawie zamówienia publicznego.

W myśl art. 57 pkt 2 ustawy Prawo zamówień publicznych, o udzielenie zamówienia mogą się ubiegać wykonawcy, którzy spełniają warunki udziału w postępowaniu, o ile te warunki zostały określone przez zamawiającego.

Stosownie do art. 112 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych, zamawiający określa warunki udziału w postępowaniu w sposób proporcjonalny do przedmiotu zamówienia oraz umożliwiający ocenę zdolności wykonawcy do należytego wykonania zamówienia, w szczególności wyrażając je, jako minimalne poziomy zdolności.

W konsekwencji, art. 112 ustawy Prawo zamówień publicznych wyznacza zespół wymagań, które zamawiający powinien uwzględnić każdorazowo przy kształtowaniu warunków udziału w postępowaniu. Ustalając takie wymagania, zamawiający powinien z jednej strony zapewnić jak najszerszy dostęp do zamówienia, z drugiej zaś strony powinien ograniczyć ten dostęp do podmiotów, które są w stanie realnie wykonać zamówienie.

W odróżnieniu od podstaw wykluczenia, które są określone ustawowo, warunki udziału w postępowaniu są każdorazowo indywidualizowane przez samego zamawiającego, z uwzględnieniem granic określonych w ustawie Prawo zamówień publicznych. Swoboda określenia warunków zamówienia obejmuje nie tylko swobodę kształtowania treści warunków, ale również swobodę decydowania, czy warunki zostaną określone.

Przepis art. 112 ustawy Prawo zamówień publicznych wymienia czynniki wyznaczające granice swobody określania warunków udziału w postępowaniu, którymi są:

 1. proporcjonalność do przedmiotu zamówienia
 2. niezbędność do należytego wykonania udzielanego zamówienia,
 3. referowanie do zdolności do występowania w obrocie gospodarczym, uprawnień do prowadzenia określonej działalności gospodarczej, sytuacji ekonomicznej lub finansowej oraz zdolności technicznej lub zawodowej.

Przenosząc powyższe warunki na uzasadnienie zawarte w wyroku Krajowej Izby Odwoławczej z dnia 29. czerwca 2022 r. sygn. akt: KIO 1571/22  w którym wskazano, że odwołujący, podnosząc zarzuty wobec warunków udziału w postępowaniu, winien był zarzucić zamawiającemu ich ustalenie niezgodnie ze wskazanymi zasadami.

I istotnie - odwołujący zarzucił zamawiającemu naruszenie art. 112 ust. 1 w zw. z art. 16 pkt 1 i 3 Prawa zamówień publicznych poprzez określenie warunku udziału w postępowaniu – dotyczącego zdolności technicznych lub zawodowych w zakresie doświadczenia wykonawcy – w sposób nieproporcjonalny, nadmierny w stosunku do przedmiotu zamówienia, ograniczający konkurencyjność, a także naruszający zasadę równego traktowania wykonawców. Pomimo faktu, iż odwołujący zarzucił zamawiającemu sformułowanie warunków udziału w postępowaniu w sposób sprzeczny ze wskazanymi wyżej zasadami, to - w ocenie Izby - zarzutu tego nie udowodnił.

Odwołujący podniósł, że dokumenty UEFA przywołane w treści warunku udziału ustanawiają wymogi stricte techniczne dla systemu oświetlenia (UEFA Stadium Lighting Guide 2016), a także określają praktyki w zakresie stosowania systemu oświetlenia boiska w celu zapewnienia efektów rozrywkowych przed meczem piłki nożnej (UEFA Guide for Stadium Entertainment Lighting), przy czym te ostatnie nie dotyczą nawet sfery technicznej oświetlenia, ale wykorzystania (stosowania) tego oświetlenia podczas konkretnego wydarzenia, jakie odbywa się na stadionie.

Dokumenty UEFA nie ustanawiają warunków w zakresie realizacji oświetlenia, ale wyłącznie wymogi w zakresie specyfiki i parametrów sprzętu oraz jego stosowania przez operatora stadionu. W ocenie odwołującego, doświadczenie w zrealizowaniu oświetlenia zgodnego ze standardami UEFA nie wpływa w żaden sposób na dodatkowe umiejętności wykonawcy, bowiem jedyną różnicą między zamontowaniem lamp zgodnych ze standardami UEFA a innymi lampami są parametry techniczne tych lamp.

Wskazane wyżej twierdzenia odwołującego nie zostały potwierdzone żadnym dowodem. Izba wskazuje, że to na odwołującym, jako podmiocie wywodzącym korzystne dla siebie skutki prawne, zgodnie z art. 534 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych, ciążył obowiązek wykazania, że dokumenty UEFA mają określoną treść i charakter, które powodują, że wymóg ich umieszczania w treści warunku nie jest konieczny.

             Autor: Marek Okniński

 • Jakie są zasady udzielania zamówień publicznych?

  Prawo zamówień publicznych
  Marek Okniński
  System zamówień publicznych opisuje ustawa Prawo zamówień publicznych[1]. Określa ona szczegółowe procedury, według których zamawiający mogą kupować towary i usługi.
  Podstawowe zasady udzielania zamówień publicznych
 • Czy zamawiający może eliminować z przetargu profesjonalnych wykonawców?

  postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego
  Marek Okniński
  Warunki udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego nie mogą utrudniać konkurencji na rynku wykonawców ubiegających się o dane zamówienie publiczne.
  Postępowanie o udzieleniu zamówienia publicznego
 • Tajemnica przedsiębiorstwa - wyjaśnienia wykonawcy nie mogą mieć ogólnego charakteru

  tajemnica przedsiębiorstwa
  Marek Okniński
  Zdaniem Izby wykonawca nie wykazał przesłanki podjęcia działań w celu zachowania zastrzeżonych informacji w poufności. Wyjaśnienia wykonawcy mają charakter ogólny, są poparte dokumentami nieodnoszącymi się do analizowanego postępowania przetargowego. Ogólne i subiektywne stwierdzenia wykonawcy nie mogą być uznane za wykazanie spełnienia przesłanek, o których ustawodawca mówi w art. 11 ust. 2 U o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji.
  Tajemnica przedsiębiorstwa - nowa ustawa Pzp