Partnerzy serwisu:
Czynności dokonywane pomiędzy wyborem najkorzystniejszej oferty a zawarciem umowy w sprawie zamówienia publicznego są czynnościami w postępowaniu o zamówienie publiczne i podlegają możliwości wniesienia odwołania do Krajowej Izby Odwoławczej.

Wezwanie do zawarcia umowy stanowi czynność zamawiającego podjętą w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, która podlega ocenie przez skład orzekający Krajowej Izby Odwoławczej w przypadku wniesienia odwołania na wskazaną czynność.

W wyroku z dnia 3 stycznia 2022 r. sygn.. akt: KIO 3595/21 Krajowa Izba Odwoławcza ustaliła, że odwołanie w zakresie czynności Zamawiającego polegającej na wezwaniu wykonawcy do zawarcia umowy stanowi czynność, która nie pozostaje poza kognicją Krajowej Izby Odwoławczej.

W wydanym wyroku wskazano, że choć czynność zaproszenia do zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego nie jest literalnie wymieniona w ustawie Prawo zamówień publicznych, to jest niewątpliwie czynnością zamawiającego podejmowaną w toku postępowania, związaną i zmierzającą do udzielenia zamówienia publicznego, która podlega ocenie co do zgodności z przepisami ustawy. Stosownie do definicji wyrażonej w art. 7 pkt 18 ustawy Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2021 r. poz. 1129 ze zm.) przez postępowanie o udzielenie zamówienia należy rozumieć postępowanie wszczynane przez przekazanie albo zamieszczenie ogłoszenia, przekazanie zaproszenia do negocjacji albo zaproszenia do składania ofert, prowadzone jako uporządkowany ciąg czynności, których podstawą są warunki zamówienia ustalone przez zamawiającego, prowadzące do wyboru najkorzystniejszej oferty lub wynegocjowania postanowień umowy w sprawie zamówienia publicznego, kończące się zawarciem umowy w sprawie zamówienia publicznego albo jego unieważnieniem, z tym że zawarcie umowy w sprawie zamówienia publicznego nie stanowi czynności w tym postępowaniu.

Reasumując: Czynności dokonywane pomiędzy wyborem najkorzystniejszej oferty a zawarciem umowy w sprawie zamówienia publicznego są czynnościami w postępowaniu o zamówienie publiczne i podlegają możliwości wniesienia odwołania do Krajowej Izby Odwoławczej.

                                                                                                          Autor: Marek Okniński

 • Kiedy występuje konflikt interesów w postępowania o udzielenie zamówienia?

  konflikt interesów
  Marek Okniński
  Zgodnie z wolą ustawodawcy wyrażoną w art. 56 ust. 1 i ust. 2 Prawa zamówień publicznych, konflikt interesów pomiędzy zamawiającym a wykonawcą zamówienia publicznego występuję w sytuacji, gdy pracownicy zamawiającego mają powiązania z wykonawcą ubiegającym się o uzyskanie zamówienia w zakresie wskazanym powyżej.
  Konflikt interesów pracownika samorządowego
 • Naruszenie Prawa zamówień publicznych przez nieterminowe zwrócenie wadium

  Zamówienia publiczne
  Marek Okniński
  Prowadząc postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego zamawiający powinien udokumentować terminowe (zgodne z art. 98 ust. 1 Prawa zamówień publicznych) dokonanie zwrotu wadium.
  Zwrot wadium
 • Zakup tonerów w orzecznictwie KIO

  toner
  Marek Okniński
  W konsekwencji orzecznictwo Krajowej Izby Odwoławczej, dbając o zapewnienie zasad uczciwej konkurencji wśród przedsiębiorców ubiegających się o uzyskanie zamówienia publicznego na dostarczenie tuszy/tonerów istotnie wpływa na ograniczenie zakupu nowych materiałów eksploatacyjnych (nie regenerowanych).
  Kryteria oceny ofert przetargowych