Partnerzy serwisu:
Ustawa z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych nie wpłynęła w zasadniczy sposób na zwiększenie liczby ofert składanych w postępowaniach o zamówienie publiczne.

Zgodnie z danymi opublikowanymi w sprawozdaniu Urzędu Zamówień Publicznych a zebranymi w oparciu o informacje zawarte w ogłoszeniach o udzieleniu zamówienia publikowanych w Biuletynie Zamówień Publicznych, a wiec w postępowaniach o wartości poniżej progów UE, średnia liczba ofert składanych podczas jednego postępowania utrzymuje się na zbliżonym poziomie od co najmniej 7 lat.

Ustawa z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych nie wpłynęła w zasadniczy sposób na zwiększenie liczby ofert składanych w postępowaniach o zamówienie publiczne.

Na podstawie sprawozdania Prezesa Urzędu Zamówień Publicznych nt. funkcjonowania systemu zamówień publicznych w 2018 roku można stwierdzić, że liczba ofert składanych podczas jednego postępowania w roku 2018 wyniosła 2,19 i była niższa od ilości za rok 2017 – 2,38, a w roku 2016 – 2, 87, podczas gdy w 2015 niespełna 3 tj. 2,96 oferty na jedno postępowanie o wartości poniżej progów unijnych – powyższe dane dotyczą oczywiście postępowań wszczętych w reżimie poprzednio obowiązujących przepisów.

Ustawa z dnia 19 września 2019 r. weszła w życie z dniem 1 stycznia 2021 r. Zgodnie z obecnie dostępnymi danymi, które zebrał Urząd Zamówień Publicznych, w 2021 r. w zamówieniach publicznych o wartościach poniżej progów unijnych średnio składano 2,59 oferty  (w 2020 r. – 2,78). Średnio najwięcej ofert wpływało w postępowaniach udzielanych w trybie podstawowym z możliwością negocjacji, o którym mowa w art. 275 pkt 2 ustawy Prawo zamówień publicznych .

Średnia liczba ofert składanych w poszczególnych trybach (postępowania o wartościach poniżej progów unijnych):

  • Tryb podstawowy, o którym mowa w art. 275 pkt 1 ustawy Pzp – 2,58
  • Tryb podstawowy, o którym mowa w art. 275 pkt 2 ustawy Pzp – 2,71
  • Tryb podstawowy, o którym mowa w art. 275 pkt 3 ustawy Pzp – 1,46

W stosunku do lat poprzednich nie uległy zmianie proporcje dotyczące liczby ofert dotyczących danego rodzaju zamówienia. Nadal średnio najwięcej ofert wpływało w postępowaniach na roboty budowlane – 3,32 (w 2020 r. – 4,44), a najmniej na dostawy – 2,24 (w 2020 r. – 2,21). Na usługi składano 2,55 oferty (w 2020 r. – 2,65).

         Autor: Marek Okniński