Partnerzy serwisu:
Wbrew oczekiwaniom, zamówienia związane z pandemią COVID-19 nie zdominowały rynku zamówień publicznych. Co zamawialiśmy najczęściej?

Wprowadzony w Polsce 20 marca 2020 r. stan epidemii[1] spowodował szereg istotnych zmian w planach udzielenia zamówień publicznych przez poszczególnych zamawiających. Jednak, jak wynika z opublikowanego[2] sprawozdania Prezesa Urzędu Zamówień Publicznych o funkcjonowaniu systemu zamówień publicznych w 2021 roku, ilość udzielanych zamówień korzystających z wyłączenia w stosowaniu przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych w zakresie zapobiegania, przeciwdziałania, zwalczania COVID-19 dotyczy łącznie wydatków na kwotę ok. 450 mln zł.

Przypomnijmy, ustawa z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz.U. z 2021 r. poz. 2095 z późn. zm.), obowiązująca od 8 marca 2020 r., zwolniła ze stosowania przepisów ustawy Pzp udzielanie zamówień, których przedmiotem były towary lub usługi niezbędne do przeciwdziałania COVID-19, jeżeli zachodziło wysokie prawdopodobieństwo szybkiego i niekontrolowanego rozprzestrzeniania się choroby lub jeżeli wymagała tego ochrona zdrowia publicznego.

Natomiast ustawa z dnia 28 października 2020 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z przeciwdziałaniem sytuacjom kryzysowym związanym z wystąpieniem COVID-19 (Dz.U. poz. 2112 z późn. zm.) utrzymała wyłączenie we wskazanym powyżej zakresie oraz dodatkowo zobowiązała zamawiających do zamieszczenia w BZP, w terminie 7 dni od dnia udzielenia powyżej opisanego zamówienia, ogłoszenia o udzieleniu przedmiotowego zamówienia.

Wskazane przepisy nie były - jak wynika ze sprawozdania Urzędu Zamówień Publicznych - stosowane w sposób nadmierny. Pomimo możliwości skorzystania ze znacznych uproszczeń w stosowaniu procedur Prawa zamówień publicznych w przypadku zamówień dotyczących zakupu towarów lub usług niezbędnych do przeciwdziałania COVID-19 wiele procedur udzielania zamówień w tym zakresie opierało się o regulacje ustawowe.

W roku 2021 polscy zamawiający w Dz. Urz. UE opublikowali:

 • 554 ogłoszenia o zamówieniu,
 • 2 ogłoszenia o dobrowolnej przejrzystości ex ante (zamiarze zawarcia umowy),
 • 737 ogłoszeń o udzieleniu zamówienia związanych z COVID-19.

Zdecydowanym liderem wśród stosowanych trybów jest przetarg nieograniczony (97,42 proc.) podczas gdy: przetarg ograniczony – 3 (0,41 proc), dialog konkurencyjny – 1 (0,14 proc), negocjacje bez ogłoszenia – 15 (2,03 proc).

Najwięcej zamówień związanych z COVID-19 udzielono na środki antyseptyczne i dezynfekcyjne (prawie 16 proc), na rękawice chirurgiczne (14 proc) oraz na urządzenia do terapii gazowej i oddechowej (prawie 12 proc).

       Autor: Marek Okniński

 [1] ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA z dnia 20 marca 2020 r. w sprawie ogłoszenia na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stanu epidemii (Dz. U. z 2020 r. poz. 491)

[2] Patrz: www.uzp.gov.pl

 • Dlaczego odwołania od przetargu są oddalane?

  Zamówienia publiczne
  Marek Okniński
  Praktyką panującą wśród wykonawców ubiegających się o uzyskanie zamówienia publicznego, jest wnoszenie odwołań dla poprawy własnej pozycji konkurencyjnej, a nie dla udokumentowania błędnego przygotowania postępowania przez zamawiającego. Dlaczego większość z nich jest oddalana?
  Odwołanie od przetargu w zamówieniach publicznych
 • Zmiana terminu wykonania zamówienia nie stanowi naruszenia dyscypliny finansów publicznych

  zamówienie publiczne
  Marek Okniński
  Zgodnie z przepisem art. 15r ust. 1 wskazanej powyżej ustawy, strony umowy o wykonanie zamówienia publicznego powinny informować się (poprzez przedstawienie oświadczeń popartych dowodami) o wpływie okoliczności związanych z wystąpieniem COVID-19 na terminowe wykonanie umowy, o ile taki wpływ wystąpił lub może wystąpić.
  Komisja Finansów Publicznych podczas posiedzenia dotyczącego afery Getback, 2.10.2021
 • Stan epidemii nie wydłużył procedur udzielania zamówień

  zamówienia publiczne
  Marek Okniński
  W zależności od charakteru zamówienia średni czas trwania tego procesu był nieco inny, w robotach budowlanych wynosił 47 dni (w 2019 r. i 2018 r. - 46; w 2017 r. - 43), w dostawach 39 dni (w 2019 r. także 39 dni; w 2018 r. - 38; w 2017 r. - 36), i w usługi również 39 dni (w 2019 r. - 40 dni; w 2018 r. - 38; w 2017 r. - 36).
  Zmiany w procedurze udzielania zamówień publicznych związane z epidemią COVID-19