Partnerzy serwisu:
Wykluczeniu z postępowania przetargowego podlega każdy uczestnik tzw. zmowy przetargowej, biorący udział w postępowaniu, a nie tylko ten, który może uzyskać zamówienie lub nieuczciwie doprowadzić do ograniczenia konkurencji.

Z postępowania o udzielenie zamówienia wyklucza się wykonawcę, jeżeli zamawiający może stwierdzić, na podstawie wiarygodnych przesłanek, że wykonawca zawarł porozumienie z innymi wykonawcami, mające na celu zakłócenie konkurencji, w szczególności, jeżeli należąc do tej samej grupy kapitałowej - w rozumieniu ustawy z dnia 16. lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów - złożyli oni odrębne oferty, oferty częściowe lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu. Chyba że wykażą oni, że przygotowali te oferty lub wnioski niezależnie od siebie.

Wskazana powyżej przesłanka wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego (art. 108 ust. 1 pkt. 5 Prawa zamówień publicznych) stanowi sankcję za wszelkie praktyki, polegające na porozumieniu się wykonawców, najczęściej w celu manipulacji wynikiem postępowania.

Chodzi zatem o przypadki porozumień i zmów przetargowych naruszających uczciwą konkurencję. Najczęściej będą to wszystkie działania, zmierzające do wyboru oferty jednego z wykonawców pozostających w zmowie, jednakże możliwe są także porozumienia mające na celu eliminację innego wykonawcy z postępowania. Co istotne, wykluczeniu z postępowania podlega każdy uczestnik takiego porozumienia biorący udział w postępowaniu, a nie tylko ten, który może uzyskać zamówienie lub może nieuczciwie doprowadzić do ograniczenia konkurencji.

Aby zamawiający był uprawniony wykluczyć wykonawcę na podstawie art. 108 ust. 1 pkt 5 ustawy Prawo zamówień publicznych, zgodnie z dyspozycją tego przepisu, będzie musiał stwierdzić zawarcie porozumienia na podstawie wiarygodnych przesłanek. Przepis ten został zmieniony względem art. 24 ust. 1 pkt 20 ustawy pzp z 2004 r. (który wymagał wykazania przez zamawiającego za pomocą stosownych środków dowodowych), w sposób odpowiadający art. 57 ust. 4 pkt 4 dyrektywy 2014/24/UE, który pozwala zamawiającemu stwierdzić, że doszło do zawarcia porozumienia na podstawie wiarygodnych przesłanek, w tym znaczeniu, że wystarczające jest wnioskowanie z zachowania wykonawców, że pozostają oni w porozumieniu i chcą wpływać na wynik postępowania[1].

       Autor: Marek Okniński

[1] Patrz: wyrok Krajowej Izby Odwoławczej z 19 stycznia 2022 r. sygn.. akt: KIO 3745/21