Partnerzy serwisu:
Instytucja prowadząca postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego powinna żądać od ubiegającego się o to zamówienie oświadczenia o nie wspieraniu agresji Federacji Rosyjskiej na Ukrainę

Ustawa z dnia 13. kwietnia 2022 roku o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego (Dz. U. 2022 poz. 835) wprowadza wymóg wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego (bez względu na wartość zamówienia) wykonawców wskazanych w art. 7 ust. 1 tej ustawy.

Dodatkowe oświadczenie w JEDZ

W związku z powyższym, prowadząc postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego należy żądać od wykonawców ubiegających się o uzyskanie zamówienia publicznego dodatkowego oświadczenia o braku podstaw do wykluczenia na podstawie art. 7 ust. 1 ww ustawy.

Zgodnie z art. 125. ust. 1. ustawy Prawo zamówień publicznych (Pzp), wykonawca do wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu albo do oferty dołącza oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu, spełnianiu warunków udziału w postępowaniu lub kryteriów selekcji w zakresie wskazanym przez zamawiającego.

Zgodnie z art. 125. ust. 2. ustawy Pzp, oświadczenie to w postępowaniach o wartości odpowiadającej progom unijnym składa się na formularzu Jednolitego Europejskiego Dokumentu Zamówienia (JEDZ). Mając na uwadze, iż art. 7. ust. 1. ustawy o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego, ustanawia dodatkowe, obligatoryjne przesłanki wykluczenia wykonawców z postępowania.

Wykonawca powinien dołączyć do oferty lub wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu oświadczenie wstępne, które powinno zawierać oświadczenie własne wykonawcy obejmujące podstawy wykluczenia z art. 108. ustawy PZP oraz art. 7. ust. 1. ustawy o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego, a także ewentualnie z art. 109. ustawy Pzp, w przypadku, gdy zamawiający przewidział fakultatywne przesłanki wykluczenia.

Rodzaj oświadczenia zależy od wartości zamówienia

W przypadku postępowań prowadzonych poniżej progów unijnych, wstępne oświadczenie powinno obejmować podstawy z art. 108. ust. 1. ustawy Pzp oraz art. 7. ust. 1. ustawy o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego, a także ewentualnie art. 109. ustawy Pzp, w przypadku, gdy zamawiający przewidział te podstawy wykluczenia.

W postępowaniach o wartości równej lub przekraczającej progi unijne, informacja o podstawach wykluczenia, o których mowa w art. 7. ust. 1. ustawy o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego może zostać uwzględniona w Jednolitym Europejskim Dokumencie Zamówienia w części III – podstawy wykluczenia, w sekcji D – Inne podstawy wykluczenia, które mogą być przewidziane w przepisach krajowych państwa członkowskiego instytucji zamawiającej lub podmiotu zamawiającego.

Autor: Marek Okniński

[1] JEDZ – Jednolity Europejski Dokument Zamówienia.