Partnerzy serwisu:
Oświadczenie o aktualności jest składane jako podmiotowy środek dowodowy, potwierdzający brak podstaw do wykluczenia, w przypadku, gdy ustawodawca nie wskazał adekwatnego dokumentu wystawionego przez podmiot zewnętrzny.

Pytanie:

W rozporządzeniu ministra pracy, rozwoju i technologii z 23 grudnia 2020 r. w sprawie podmiotowych środków dowodowych oraz innych dokumentów lub oświadczeń, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy, w § 2 ust. 1 pkt 7 wymieniono oświadczenie wykonawcy o aktualności informacji zawartych w oświadczeniu, o którym mowa w art. 125 ust. 1 ustawy Pzp, w zakresie podstaw wykluczenia z postępowania wskazanych przez zamawiającego, o których mowa w art. 108 ust. 1 pkt 3 ustawy Pzp itd. Natomiast w ust. 2 wskazanego paragrafu jest napisane: „W przypadkach, o których mowa w art. 212 ust. 4, art. 217 ust. 3 lub art. 306 ust. 2 ustawy, jeżeli zamawiający nie żądał od wykonawcy oświadczenia, o którym mowa w art. 125 ust. 1 ustawy, jako podmiotowego środka dowodowego na potwierdzenie braku podstaw wykluczenia wykonawcy z udziału w postępowaniu, zamawiający może żądać oświadczenia wykonawcy o braku podstaw wykluczenia w zakresie podstaw wykluczenia wymienionych w ust. 1 pkt 7". Jak zamawiający ma interpretować ten przepis? Kiedy należy żądać wymienionych oświadczeń, tj. w jakich trybach udzielania zamówień? Czy dotyczy to procedur krajowych, czy unijnych?

Odpo

w

iedź:

Oświadczenie o aktualności jest składane jako podmiotowy środek dowodowy, potwierdzający brak podstaw do wykluczenia, w przypadku, gdy ustawodawca nie wskazał adekwatnego dokumentu wystawionego przez podmiot zewnętrzny.

W postępowaniach prowadzonych z zastosowaniem procedury unijnej istnieje obowiązek weryfikacji podstaw wykluczenia na podstawie podmiotowych środków dowodowych. Oświadczenie to jest w nich wymagane zawsze, jako swego rodzaju „dopełnienie" dokumentów składanych   zgodnie z § 2 ust. 1 pkt 1–6 rozporządzenia w sprawie podmiotowych środków dowodowych.

W trybie m.in. z wolnej ręki zamawiający może odstąpić od żądania JEDZ (art. 217 ust. 3 ustawy Pzp). W takim przypadku nieracjonalne jest składanie oświadczenia o aktualności informacji z JEDZ, kiedy nie został on złożony. W takim przypadku zamiast oświadczenia o aktualności składa się oświadczenie o braku podstaw wykluczenia z § 2 ust. 1 pkt 7. O tym stanowi wspomniany § 2 ust. 2 rozporządzenia. W postępowaniu krajowym nie ma natomiast obowiązku żądania podmiotowych środków dowodowych. Tym samym, możliwe jest żądanie zarówno tego oświadczenia, jako dopełnienia innych dokumentów, jak i oświadczenia o aktualności w zakresie wszystkich podstaw wykluczenia z postępowania, jakie wskazał zamawiający, o którym mowa w § 3 rozporządzenia.

Katarzyna Bełdowska

Więcej na www.portalzp.pl

 • Analiza kosztorysów ofertowych w trybie podstawowym

  tryb podstawowy
  Iwona Bujak
  W trybie podstawowym bez negocjacji nie można pominąć etapu sprawdzania wszystkich kosztorysów ofertowych, jakie złożyli wykonawcy, jeżeli z zapisów SWZ wynika, że stanowią one część oferty. W świetle ustawy Pzp korekta omyłek rachunkowych jest obowiązkiem zamawiającego.
  Tryb podstawowy w zamówieniach publicznych
 • Czy art. 128 ustawy Pzp obowiązuje w procedurach krajowych?

  Artykuł 128 ustawy Pzp
  Justyna Rek-Pawłowska
  Artykuł 128 ustawy Pzp należy stosować także w procedurach krajowych tj. do zamówień poniżej progów unijnych.
  Progi unijne
 • Czy należy badać ofertę podlegającą odrzuceniu?

  odrzucenie oferty
  Agnieszka Gwóźdź-Kuzior
  W przypadku stwierdzenia zaistnienia podstawy wykluczenia z art. 226 ust. 1 pkt 10 ustawy Pzp, tj. błędów w obliczeniu ceny, zamawiający powinien kompleksowo sprawdzić ofertę w zakresie wymaganym na etapie jej złożenia. Jednak w przypadku stwierdzenia braków nie występuje o jej uzupełnienie lub poprawienie oraz nie przeprowadza procesu badania rażąco niskiej ceny.
  Odrzucenie oferty - nowa ustawa Pzp