Partnerzy serwisu:
W trybie podstawowym bez negocjacji nie można pominąć etapu sprawdzania wszystkich kosztorysów ofertowych, jakie złożyli wykonawcy, jeżeli z zapisów SWZ wynika, że stanowią one część oferty. W świetle ustawy Pzp korekta omyłek rachunkowych jest obowiązkiem zamawiającego.

Pytanie:

Zamawiający w postępowaniu w trybie podstawowym bez negocjacji zażądał od wykonawców, aby załączyli jako części ofert kosztorysy ofertowe. Przy tej wartości zamówienia nie występuje już procedura odwrócona. Wobec tego zamawiający musi zbadać wszystkie kosztorysy, a ich ilość jest ogromna. Jak skrócić ten proces? Czy powinniśmy wymagać kosztorysów na innym etapie postępowania? Czy badając kosztorysy, poprawiam w nich ewentualne omyłki rachunkowe?

Odpowiedź:

W trybie podstawowym bez negocjacji nie można pominąć etapu sprawdzania wszystkich kosztorysów ofertowych, jakie złożyli wykonawcy, jeżeli z zapisów SWZ wynika, że stanowią one część oferty. W świetle ustawy Pzp korekta omyłek rachunkowych jest obowiązkiem zamawiającego.

Zamawiający ma obowiązek wskazać w SWZ sposób obliczenia ceny. W przypadku robót budowlanych jedną z przewidzianych form, które służą obliczeniu ceny oferty, jest kosztorys ofertowy sporządzany na podstawie projektu lub przedmiaru robót. Znaczenie kosztorysu będącego elementem oferty zależy od charakteru wynagrodzenia, jakie przewidziano w umowie.

Wynagrodzenie kosztorysowe

W wyroku z 15 kwietnia 2019 r. (sygn. akt KIO 592/19) KIO wskazała: „Oczywiste jest, że kosztorys co do zasady określa elementy i prace, które zostaną wykonane w ramach robót budowlanych. Jednak znaczenie kosztorysu nie jest jednakowe we wszystkich okolicznościach – zależy od ukształtowania przez Zamawiającego postanowień SIWZ, projektu umowy, a w szczególności – od charakteru wynagrodzenia (czy jest to wynagrodzenie ryczałtowe czy kosztorysowe)".

W wyroku czytamy, że w przypadku rozliczenia ryczałtowego kosztorys ofertowy najczęściej traktuje się jako dokument pomocniczy: „Wynika to ze specyfiki wynagrodzenia ryczałtowego, ponieważ – odmiennie niż przy wynagrodzeniu kosztorysowym – brak jakiegokolwiek »naturalnego« powiązania pomiędzy kosztorysem a wynagrodzeniem czy sposobem realizacji umowy. Kosztorys w takim przypadku (przy wynagrodzeniu ryczałtowym) nie określa treści świadczenia a zakres robót budowlanych określony jest w dokumentacji projektowej".

Wówczas zamawiający nie ma obowiązku sprawdzać wyliczeń i poprawności takiego dokumentu, nawet gdy wykonawca załączył go do oferty.

Iwona Bujak

Więcej na www.portalzp.pl