Partnerzy serwisu:
Istotne jest, aby treść dokumentu wadialnego (w sytuacji gdy wadium jest wnoszone w formie gwarancji) uwzględniała wszystkie wymagania zamawiającego, które zostały określone w specyfikacji istotnych warunków zamówienia i dawała zamawiającemu taki sam poziom bezpieczeństwa jak suma pieniężna wpłacona na jego rachunek bankowy.

Pytanie:

Otwarcie ofert w przetargu nieograniczonym (krajowy) na budowę sali gimnastycznej w Cieciułowie odbyło się 20 stycznia 2021 r. Wymagane było wadium w wysokości 40.000 zł. Jak ocenić gwarancję bankową o następującej treści: „Gwarancja bankowa wadialna nr 2/21 W imieniu Banku Spółdzielczego w Zawadzkiem (Gwaranta), niniejszym oświadczamy, że na zlecenie MODERN-BUD Marcin Strugała Spółka komandytowa z siedzibą: 42–161 Starokrzepice, ul. Oleska 406 ( Wykonawcy) Bank udziela Gminie Rudniki z siedzibą w Rudnikach ( 46–325), ul. Wojska Polskiego 12A wypłaty kwoty 40.000 zł (słownie złotych: czterdzieści tysięcy 00/100) tytułem wadium w związku z ubieganiem się przez MODERN-BUD Marcin Strugała Spółka komandytowa z siedzibą 42–161 Starokrzepice, ul. Oleska 406 ( Wykonawcę) o dzielenie zamówienia publicznego w trybie ustawy z 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (tj. Dz.U. z 2007 r. nr 223, poz. 1655 ze zm.). Udzielenie niniejszej gwarancji jest nieodwołalne i bezwarunkowe. Bank zobowiązuje się do niezwłocznego wypłacenia Zamawiającemu kwoty do wysokości określonej powyżej na pierwsze pisemne wezwanie wystosowane przez Zamawiającego, zawierające informację, że nastąpiła jedna z przesłanek (ze wskazaniem która) zatrzymania wadium (wniesionego przez Wykonawcę w postaci niniejszej gwarancji bankowej) wymieniona w ustawie z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych lub w Specyfikacji Istotnych Warunków zamówienia wydanych dla przedmiotowego zamówienia. Gwarancja ważna jest od dnia 20 stycznia 2021 do 18 lutego 2021 roku włącznie. Oryginał gwarancji powinien zostać zwrócony do nas po upływie terminu ważności lub zaspokojeniu wszystkich Państwa roszczeń z gwarancji. Gwarancja staje się bezprzedmiotowa i nieważna wraz z upływem terminu jej ważności, nawet jeśli nie zostanie nam zwrócona. Ponadto gwarancja wygasa automatycznie i całkowicie, gdy wysokość świadczeń z gwarancji zrealizowanych przez nas osiągnie kwotę gwarancji lub gdy oryginał dokumentu gwarancji zostanie nam zwrócony przed upływem terminu ważności gwarancji. Dla celów identyfikacyjnych prosimy, aby Państwa pisemne żądanie zostało przekazane listem poleconym za pośrednictwem banku prowadzącego Państwa rachunek. Bank ten potwierdzi, że podpisy złożone na żądaniu zapłaty należą do osób upoważnionych do zaciągania zobowiązań finansowych w Państwa imieniu. Radłów, dnia 19 stycznia 2021 r. Podpis i pieczęć banku". Na wybór oferty najkorzystniejszej wpłynęło odwołanie zarzucające, że gwarancja jest wadliwa i nie zabezpiecza w sposób należyty interesów zamawiającego. Jak postąpić?

Odpowiedź:

Na podstawie informacji przedstawionych w pytaniu utrudnione jest jednoznaczne ustalenie, z jakich powodów wykonawca kwestionuje gwarancję wadialną swojego konkurenta. Można jedynie przypuszczać, że być może w jego ocenie o wadliwości gwarancji miałyby świadczyć zapisy np. o przekazywaniu ewentualnego żądania zapłaty za pośrednictwem banku i po weryfikacji podpisów osób.

Istotne jest, aby treść dokumentu wadialnego (w sytuacji gdy wadium jest wnoszone w formie gwarancji) uwzględniała wszystkie wymagania zamawiającego, które zostały określone w specyfikacji istotnych warunków zamówienia i dawała zamawiającemu taki sam poziom bezpieczeństwa jak suma pieniężna wpłacona na jego rachunek bankowy.

Andrzela Gawrońska-Baran

Więcej na www.portalzp.pl