Partnerzy serwisu:
Zgodnie z art. 8 ust. 1 ustawy Pzp do czynności podejmowanych przez zamawiającego, wykonawców oraz uczestników konkursu w postępowaniu o udzielenie zamówienia i konkursie oraz do umów w sprawach zamówień publicznych stosuje się przepisy Kodeksu cywilnego, jeżeli przepisy ustawy nie stanowią inaczej.

Pytanie:

Jak według nowej ustawy powinnam liczyć terminy, m.in. otwarcia ofert oraz na złożenie wyjaśnień do zadanych przez wykonawców pytań? Czy biorę pod uwagę tylko dni robocze?

Odpowiedź:

Zgodnie z art. 8 ust. 1 ustawy Pzp do czynności podejmowanych przez zamawiającego, wykonawców oraz uczestników konkursu w postępowaniu o udzielenie zamówienia i konkursie oraz do umów w sprawach zamówień publicznych stosuje się przepisy Kodeksu cywilnego, jeżeli przepisy ustawy nie stanowią inaczej.

Oznacza to, że po przepisy kc – w tym dotyczące liczenia terminów – należy sięgać jedynie w zakresie nieuregulowanym odmiennie w ustawie Pzp. Do liczenia terminów w postępowaniu o udzielenie zamówienia i konkursie stosujemy (o ile ustawa Pzp nie stanowi inaczej) art. 111–115 kc z odrębnościami wynikającymi z art. 8 ust. 2–5 ustawy Pzp, tzn.:

  • Termin oznaczony w godzinach rozpoczyna się z początkiem pierwszej godziny i kończy z upływem ostatniej.
  • Jeżeli początkiem terminu oznaczonego w godzinach jest pewne zdarzenie, nie uwzględnia się przy obliczaniu terminu godziny, w której to zdarzenie nastąpiło.
  • Termin obejmujący dwa lub więcej dni zawiera co najmniej dwa dni robocze.
  • Dniem roboczym nie jest dzień uznany ustawowo za wolny od pracy oraz sobota.

Jak policzyć termin składania ofert?

Podstawowy termin składania ofert w przetargu nieograniczonym nie może być krótszy niż 35 dni od dnia przekazania ogłoszenia o zamówieniu Urzędowi Publikacji Unii Europejskiej (art. 135 ust. 1 ustawy Pzp).

Przepisy Pzp nie regulują sposobu obliczania terminu składania ofert, wobec czego do jego obliczenia zastosujemy art. 111 § 2 kc. Stosownie do jego brzmienia jeżeli początkiem terminu oznaczonego w dniach jest pewne zdarzenie, nie uwzględnia się przy obliczaniu terminu dnia, w którym to zdarzenie nastąpiło. Oznacza to, że przy obliczaniu terminu składania ofert nie należy uwzględniać dnia, w którym ogłoszenie o zamówieniu zostało przekazane do publikacji Urzędowi Publikacji UE. 

Koniec terminu wyznacza natomiast art. 115 kc, zgodnie z którym, jeżeli koniec terminu  wykonania czynności przypada na dzień uznany ustawowo za wolny od pracy lub na sobotę, termin upływa następnego dnia, który nie jest dniem wolnym od pracy ani sobotą.

Renata Dzikowska

Więcej na www.portalzp.pl