Partnerzy serwisu:
Obowiązek badania rażąco niskiej ceny powstaje każdorazowo w razie zaistnienia co najmniej jeden z przesłanek opisanych w art. 90 ust. 1a ustawy Prawo zamówień publicznych.

Pytanie:

Zamawiający jest zobowiązany wszcząć postępowanie wyjaśniające odnośnie rażąco niskiej ceny (art. 90 ust. 1 ustawy Pzp). W toku badania ofert (postępowanie prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego poniżej progów unijnych, na roboty budowlane - termomodernizacja budynków administracji) pod kątem rażąco niskiej ceny Zamawiający stwierdził, że jeśli punktem odniesienia dla kwalifikacji ceny jako rażąco niskiej jest wartość zamówienia powiększona o VAT to cena całkowita oferty kwalifikującej się do uznania jako najkorzystniejszej jest niższa o minimum 30% od wartości zamówienia powiększonej o VAT . Natomiast w przypadku, gdy punktem odniesienia jest średnia arytmetyczna cen wszystkich złożonych ofert, cena oferty nie jest niższa o minimum 30% . Wykonawca za cenę wskazaną w ofercie jest w stanie zrealizować przedmiot zamówienia. Czy zamawiającego obliguje, do zwrócenia się o wyjaśnienia odnośnie rażąco niskiej ceny - spełnianie jednego formalnego, matematycznego wymogu z art.90 ust.1 czy muszą zachodzić łącznie dwie wskazane w przepisie przesłanki do jego zastosowania.

Odpowiedź:

Obowiązek badania rażąco niskiej ceny powstaje każdorazowo w razie zaistnienia co najmniej jeden z przesłanek opisanych w art. 90 ust. 1a ustawy Prawo zamówień publicznych.

Zgodnie z treścią art. 90 ust. 1a ustawy Prawo zamówień publicznych zamawiający zobowiązany jest zwrócić się do wykonawcy o udzielenie wyjaśnień jeżeli cena całkowita oferty jest niższa o co najmniej 30% od wartości zamówienia powiększonej o należny podatek od towarów i usług, ustalonej przed wszczęciem postępowania zgodnie z art. 35 ust. 1 i 2 lub średniej arytmetycznej cen wszystkich złożonych ofert.

Kwestia tego jak rozumieć powyższy przepis ustawy Prawo zamówień publicznych w kontekście tego kiedy aktualizuje się obowiązek wystąpienia do wykonawcy o udzielenie wyjaśnień była przedmiotem rozważań Krajowej Izby Odwoławczej. W wydanym orzeczeniu Izba wskazała, że: „Zgodnie z art. 90 ust. 1a pkt 1 p.z.p. obowiązek badania rażąco niskiej ceny powstaje każdorazowo w razie zaistnienia co najmniej jeden z przesłanek opisanych w tym przepisie, na co wskazuje użyty przez ustawodawcę spójnik "lub". “ - wyrok KIO z 13 grudnia 2018 r. sygn. akt KIO 2471/18. W wyroku tym Izba wskazała w związku z tym, że „Błędny był zatem pogląd Odwołującego, że przepis ten przewiduje dwa "tryby" badania rażąco niskiej ceny, w istocie bowiem wskazano w nim na dwie przesłanki, z których zaistnienie co najmniej jednej, obliguje zamawiającego do wszczęcia postępowania wyjaśniającego.“ 

Agnieszka Wiśniewska-Celmer

Więcej www.portalzp.pl