Partnerzy serwisu:
Wadium wnoszone w formie gwarancji bankowej lub ubezpieczeniowej powinno być przekazane zamawiającemu w oryginale w postaci elektronicznej.

Pytanie:

Czy w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie podstawowym bez negocjacji wadium w postaci gwarancji ubezpieczeniowej lub bankowej należy złożyć wyłącznie w formie elektronicznej podpisanej przez wystawcę za pomocą kwalifikowanego podpisu elektronicznego? Czy dopuszczalne jest złożenie wadium w postaci elektronicznej opatrzonego podpisem osobistym lub zaufanym przez wystawcę dokumentu?

Odpowiedź:

Wadium wnoszone w formie gwarancji bankowej lub ubezpieczeniowej  powinno być przekazane zamawiającemu w oryginale w postaci elektronicznej.

Z art. 97 ust. 10 ustawy Pzp wynika, że jeżeli wadium jest wnoszone w formie gwarancji lub poręczenia, o których mowa w art. 97 ust. 7 pkt 2–4, wykonawca przekazuje zamawiającemu oryginał gwarancji lub poręczenia, w postaci elektronicznej. Przepisy ustawy Pzp nie definiują „postaci elektronicznej". Należy jednak zauważyć, że nie użyto w art. 97 ust. 10 ustawy Pzp określenia „w formie elektronicznej", co wskazywałoby na bezwzględny wymóg, że gwarancja ma być podpisana wyłącznie kwalifikowanym podpisem elektronicznym.

Ustawodawca wymaga natomiast wprost, aby zamawiający otrzymał oryginał gwarancji i to w postaci elektronicznej. Oznacza to, że wykonawca zawsze musi złożyć oryginał dokumentu.

Jeśli by się zdarzyło i było dopuszczalne na gruncie przepisów odrębnych od ustawy Pzp, że gwarancja została podpisana przez wystawcę innym niż kwalifikowany podpis elektroniczny (np. zaufanym lub osobistym) i stanowi w takim też przypadku oryginał gwarancji w postaci elektronicznej, to wówczas jest to sytuacja akceptowalna.

Andrzela Gawrońska-Baran

Więcej na www.portalzp.pl