Partnerzy serwisu:
Obowiązuje regulacja, która nakazuje zwrot wadium po wyborze najkorzystniejszej oferty.

Pytanie:

Zamawiający otrzymał wymaganą kwotę wadium, natomiast nie otrzymał oferty. Czy ma obowiązek niezwłocznego zwrotu wadium na konto podmiotu, czy musi czekać do momentu wyboru oferty najkorzystniejszej? Czy w przypadku odrzucenia oferty wykonawcy w postępowaniu o udzielenie zamówienia (przetarg nieograniczony – usługi) zamawiający ma obowiązek zwrotu wadium niezwłocznie po dostarczeniu wykonawcy informacji o odrzuceniu oferty, czy dopiero po wyborze oferty najkorzystniejszej?

Odpowiedź:

W pierwszym przypadku zamawiający powinien zwrócić wadium najszybciej jak to możliwe, uznając je za świadczenie nienależne. Nie należy tutaj czekać do dnia wyboru najkorzystniejszej oferty.

W przypadku oferty odrzuconej – zamawiający nie ma obowiązku niezwłocznego zwrotu wadium. Obowiązuje go regulacja, która nakazuje zwrot wadium po wyborze najkorzystniejszej oferty.

Jeśli zamawiający otrzymał wadium od pomiotu, który nie złożył następnie oferty w postępowaniu, to należy je potraktować jako świadczenie nienależne (art. 410 § 2 Kodeksu cywilnego). Stosownie do przywołanej regulacji świadczenie jest nienależne, jeżeli ten, kto je spełnił, nie był w ogóle zobowiązany lub nie był zobowiązany względem osoby, której świadczył, albo jeżeli podstawa świadczenia odpadła lub zamierzony cel świadczenia nie został osiągnięty, albo jeżeli czynność prawna zobowiązująca do świadczenia była nieważna i nie stała się ważna po spełnieniu świadczenia.

Justyna Rek-Pawłowska

Więcej na www.portalzp.pl