Partnerzy serwisu:
W przypadku podejmowania decyzji odnośnie do zatrzymania wadium niezbędna jest dokładna analiza okoliczności danego przypadku, tym bardziej w obliczu różnych stanowisk doktryny i składów orzekających sądów.

Pytanie: 

Prowadzimy postępowanie na zamówienie o wartości poniżej 140.000 euro w procedurze odwróconej. Najlepszy wykonawca został wykluczony z postępowania w trybie art. 24 ust. 1 pkt 17 ustawy Pzp, ponieważ nie potwierdził, że wskazane przez niego w wykazie usług dwie z trzech usług są informacją prawdziwą w części dotyczącej rezerwacji przy zakupie i dostawie biletów kolejowych na trasach krajowych i międzynarodowych. Czy zamawiający może zatrzymać wadium tego wykonawcy

Odpowiedź: 

W przypadku podejmowania decyzji odnośnie do zatrzymania wadium niezbędna jest dokładna analiza okoliczności danego przypadku, tym bardziej w obliczu różnych stanowisk doktryny i składów orzekających sądów. 

Zgodnie z art. 46 ust. 4a ustawy Pzpzamawiający zatrzymuje wadium z odsetkami, jeżeli: 

- wykonawca w odpowiedzi na wezwanie, o którym mowa w art. 26 ust. 3 i 3a, z przyczyn leżących po jego stronie, nie złożył oświadczeń lub dokumentów potwierdzających okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1 ustawy Pzp, oświadczenia, o którym mowa w art. 25a ust. 1, pełnomocnictw lub 

- nie wyraził zgody na poprawienie omyłki, o której mowa w art. 87 ust. 2 pkt 3 ustawy Pzp, co spowodowało brak możliwości wybrania złożonej przez niego oferty jako najkorzystniejszej. 

Andrzela Gawrońska-Baran

Więcej na ten temat na www.portalzp.pl