Partnerzy serwisu:
W przypadku wniesienia wadium w pieniądzu wykonawca może wyrazić zgodę na zaliczenie kwoty wadium na poczet zabezpieczenia. T

Pytanie: 

Mam pytanie dotyczące wadium i zabezpieczenia. Wykonawca wpłacił wadium w pieniądzu, w umowie zaś zażądaliśmy zabezpieczenia. Kontrahent przysłał pismo o przeksięgowaniu wadium. Czy możemy zwrócić mu odsetki od wadium i kwotę wadium wskazaną w siwz przeksięgować na zabezpieczenie? Artykuł 46 ustawy Pzp mówi o wadium i odsetkach, a art. 148 ust. 4 ustawy Pzp tylko o wadium

Odpowiedź: 

W przypadku wniesienia wadium w pieniądzu wykonawca może wyrazić zgodę na zaliczenie kwoty wadium na poczet zabezpieczenia. To do wykonawcy należy zdefiniowanie, czy wartość wadium wniesiona w ramach zabezpieczenia należytego wykonania umowy ma obejmować także odsetki, o których mowa w art. 46 ust. 4 ustawy Pzp