Partnerzy serwisu:
Niedopuszczalne jest, aby wykonawca, który samodzielnie wykazuje spełnianie warunku w ofercie lub wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, na etapie późniejszym powołał się w tym względzie na potencjał podmiotu trzeciego.

Pytanie:

Zamawiający prowadzi postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego na dostawę paliwa w procedurze krajowej. Wykonawca z najkorzystniejszą ofertą przedstawił wstępne oświadczenie o samodzielnym spełnianiu warunków udziału w postępowaniu (m.in. posiadanie stacji benzynowych). Jednak już w odpowiedzi na wezwanie z art. 26 ust. 2 ustawy Pzp złożył m.in. wykaz stacji, wpisując jako podstawę dysponowania „umowa z podmiotem zewnętrznym”.

Zamawiający wezwał wykonawcę do uzupełnienia dokumentów z art. 26 ust. 3 ustawy Pzp i złożenia wykazu potwierdzającego samodzielne spełnianie warunków udziału w postępowaniu (posiadanie stacji). W odpowiedzi wykonawca oświadczył, że dysponuje stacjami na podstawie umowy z innym podmiotem. Załączył oświadczenie podmiotu do oddania do dyspozycji stacji i ten sam co poprzednio wykaz stacji. Czy zamawiający jest zobowiązany zatrzymać mu wadium na podstawie art. 46 ust. 4a. ustawy Pzp i w świetle  uchwały Sądu Najwyższego o sygn. akt III CZP 27/17?

Odpowiedź:

Niedopuszczalne jest, aby wykonawca, który samodzielnie wykazuje spełnianie warunku w ofercie lub wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, na etapie późniejszym powołał się w tym względzie na potencjał podmiotu trzeciego. Natomiast zatrzymanie wadium na podstawie art. 46 ust. 4a ustawy Pzp zgodnie z opinią wpisaną w przywołanej w pytaniu uchwale Sądu Najwyższego odnosi się również do sytuacji opisanej w pytaniu. Przy czym ocenie − w kontekście zawinienia wykonawcy − muszą podlegać wszystkie okoliczności niewykonania wezwania w sposób ścisły i wpływu tego uchybienia na przebieg postępowania.

Teza postawiona w odpowiedzi wynika z opinii Urzędu Zamówień Publicznych pt.: „Relacja art. 22a ust. 6 do art. 26 ust. 3 ustawy Prawo zamówień publicznych”, gdzie wskazano: „(...) należy podkreślić, że z orzeczenia w sprawie Esaprojekt wynika, że wykonawca, który w celu potwierdzenia spełnienia konkretnych warunków udziału w postępowaniu w momencie składania oferty opiera się jedynie na własnych zdolnościach, w sytuacji ustalenia, że przedłożone przez niego oświadczenia i dokumenty nie potwierdzają spełnienia tego warunku nie będzie uprawniony do uzupełnienia na wezwanie zamawiającego dokumentów podmiotów trzecich i tym samym powoływania się na zdolności podmiotów trzecich.

Wyrok w tej sprawie nie oznacza jednak, że niedopuszczalne będą jakiekolwiek zmiany w dokumentach i oświadczeniach. Wniosków płynących ze stanowiska Trybunału nie należy rozszerzać na zasadzie analogii na inne stany faktyczne i prawne związane z udziałem podmiotu trzeciego w wykazywaniu spełniania warunków udziału w postępowaniu lub z samodzielnym spełnianiem tych warunków przez wykonawcę.

Justyna Andała-Sępkowska

Więcej na ten temat na www.portalzp.pl