Partnerzy serwisu:
Mając na uwadze charakter zasobu, który może podlegać zmianie bądź zastąpieniu, istotne jest, aby z dokumentów jednoznacznie wynikało, że wykonawca samodzielnie spełnia warunek. Nie będzie mógł on bowiem na dalszym etapie, o ile zajdzie taka potrzeba, wykazywać spełniania warunku przez podmioty trzecie.

Pytanie: 

Dotyczy przetargu nieograniczonego na roboty budowlane. Wykonawca X złożył wraz z ofertą oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu oraz braku podstaw do wykluczenia, w którym wskazał, że będzie polegał na zdolnościach innych podmiotów w zakresie spełnienia warunku dysponowania zdolnościami technicznymi i zawodowymi (tj. kierownikiem robót z uprawnieniami). Wraz z ofertą złożył zobowiązanie pana Y (który jest kierownikiem robót z uprawnieniami) do oddania mu do dyspozycji swoich zasobów na potrzeby wykonania zamówienia. Po dokonaniu oceny punktowej ofert zamawiający wezwał wykonawcę X, którego ofertę ocenił najwyżej, do złożenia wymaganych dokumentów na potwierdzenie spełnienia warunków i braku podstaw wykluczenia. Zamawiający przypuszcza teraz, że wykonawca X złożył wadliwe oświadczenie w zakresie polegania na zdolnościach innych podmiotów w zakresie dysponowania ?kierownikiem robót. Wydaje się bowiem, że wykonawca dysponuje tym kierownikiem tj. panem Y bezpośrednio i nie zachodzi tu sytuacja z art. 22a ustawy Pzp. Wobec powyższego zamawiający zwrócił się do wykonawcy z zapytaniem, jaki istnieje stosunek prawny między wykonawcą, a osobą, na dysponowanie której wykonawca się powołuje oraz czy jest to dysponowanie bezpośrednie czy pośrednie. 

W odpowiedzi wykonawca wskazał, że osoba, na której zasoby się powoływał, jest osobą fizyczną nieprowadzącą działalności gospodarczej, zatrudni ją na umowę zalecenie i tym samym będzie to dysponowanie bezpośrednie. Biorąc pod uwagę te wyjaśnienia, należy uznać, że oświadczenie złożone przez wykonawcę z ofertą jest wadliwe, bo w tym przypadku nie powinien powoływać się na zasoby innego podmiotu. Jak w takiej sytuacji powinien postąpić zamawiający? Czy trzeba wezwać wykonawcę X do skorygowania oświadczenia o spełnieniu warunków oraz braku podstaw do wykluczenia, w zakresie w którym wskazał, że: 

- będzie polegał na zdolnościach innych podmiotów, 

- dysponuje odpowiednimi zdolnościami technicznymi i zawodowymi (tj. kierownikiem robót z uprawnieniami)? 

Jaką podstawę prawną należałoby podać w wezwaniu do złożenia poprawnego oświadczenia? 

Odpowiedź: 

Mając na uwadze charakter zasobu, który może podlegać zmianie bądź zastąpieniu, istotne jest, aby z dokumentów jednoznacznie wynikało, że wykonawca samodzielnie spełnia warunek. Nie będzie mógł on bowiem na dalszym etapie, o ile zajdzie taka potrzeba, wykazywać spełniania warunku przez podmioty trzecie. 

Z uwagi na treść art. 26 ust. 3 i art. 22a ust. 6 ustawy Pzp oraz orzeczenie Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej z 4 maja 2017 r. C-387/14 w sprawie Esaprojekt, rekomenduję wezwać wykonawcę w trybie art. 26 ust. 3 ustawy Pzp do poprawienia? oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu w zakresie osób zdolnych do wykonania zamówienia poprzez wskazanie, że wykonawca spełnia je samodzielnie a nie przy udziale podmiotów trzecich. 

Z ww. orzeczenia TSUE wynika, że jeśli wykonawca samodzielnie wykazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu, to na skutek wezwania do uzupełnienia nie może powoływać się na potencjał podmiotów trzecich. W ocenie Trybunału działanie takie stanowiłoby istotną i znaczącą zmianę treści oferty, przypominającą raczej przedstawienie nowej oferty. 

Anna Kaźmierczak  

Więcej na portalzp.pl