Partnerzy serwisu:
Wszystkie świadczenia kwalifikowane w ramach kategorii 45000000-7 stanowią niewątpliwie roboty budowlane. Roboty renowacyjne należy z całą pewnością zaliczyć do robót wykończeniowych i pozostałych.

Pytanie:

Ogłaszałam dla parafii przetarg nieograniczony na roboty budowlane dotyczące restauracji wnętrz oraz remontu konstrukcji kościoła parafialnego. W trakcie realizacji zadania na balustradzie chóru oraz drzwiach zostały odkryte polichromie, po wykonaniu badań stratygraficznych i wycenie tych prac okazało się, że ich wartość przekracza 50% ceny umowy podstawowej, więc został spisany aneks zmniejszający zakres zamówienia o te 2 elementy, a następnie odebrano roboty i parafia rozliczyła się z wykonawcą. Żeby zakończyć remont parafia musi wybrać nowego wykonawcę na zakres prac obejmujący remont konserwatorski chóru zachodniego, drzwi do zakrystii oraz drzwi do przedsionka. W związku z tym, że jest to zadanie dofinansowane ze środków unijnych planuje się ogłosić na ten zakres przetarg nieograniczony. Na pozostałe do wykonania prace parafia posiada kosztorys inwestorski na kwotę 43.935,60 zł netto, badania stratygraficzne oraz programy prac konserwatorskich. Czy zakres, który został do wykonania (remont konserwatorski chóru zachodniego, drzwi do zakrystii oraz drzwi do przedsionka) powinien być zakwalifikowany jako robota budowlana czy jako usługa? Jaki kod CPV powinien być zastosowany? Czy kody 45.45.31.00-8 Roboty renowacyjne oraz 45.26.27.10-1 Konserwacja fresków będą odpowiednie? Czy wówczas zgodnie z definicją robót budowlanych, która odwołuje się do rozporządzenia w sprawie wykazu robót budowlanych i zawartym tam kodem 45.45 należy uznać, że nie są to roboty budowlane tylko usługi? Czy należy szerzej rozumieć to rozporządzenie i uznać, że jak kod o początku 45.45 tam się znajduje, to ten kod CPV spełnia kryteria roboty budowlanej? Czy po prostu jako jedyny wpisać kod 45.26.27.10-1 Konserwacja fresków i całość potraktować jak usługę? Całość prac jest wykonywana na podstawie pozwolenia budowlanego i zakres tych prac zostanie uwzględniony w dzienniku budowy.

Odpowiedź:

Z treści pytania wynika, że zamawiający posiada kosztorys inwestorski na realizację zamówienia. Kosztorys sporządzony zgodnie z przepisami powszechnie obowiązującego prawa, zawiera stronę tytułową uwzględniającą nazwy i kody Wspólnego Słownika Zamówień (CPV). Zamawiający, który przygotowuje postępowanie, powinien w pierwszej kolejności uwzględnić wytyczne w tym zakresie, ustalone przez kosztorysanta czyli osobę właściwą merytorycznie.

Zgodnie z art. 30 ust. 7 ustawy Pzp do opisu przedmiotu zamówienia stosuje się nazwy i kody określone we Wspólnym Słowniku Zamówień (dalej kody CPV).

Zgodnie z § 7 pkt 1 lit. a rozporządzenia w sprawie określenia metod i podstaw sporządzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztów prac projektowych oraz planowanych kosztów robót budowlanych określonych w programie funkcjonalno-użytkowym, kosztorys inwestorski obejmuje stronę tytułową zawierającą nazwę obiektu lub robót budowlanych z uwzględnieniem nazw i kodów Wspólnego Słownika Zamówień i podaniem lokalizacji. To właśnie ze strony tytułowej kosztorysu, zamawiający powinien czerpać informacje w zakresie doboru właściwych kodów CPV.

Na marginesie należy wskazać, że wszystkie świadczenia kwalifikowane w ramach kategorii 45000000-7 stanowią niewątpliwie roboty budowlane. Katalog robót budowlanych określono w rozporządzeniu w sprawie wykazu robót budowlanych. Do robót budowlanych zaliczono Roboty budowlane wykończeniowe, pozostałe (klasa 45.45), do której należą m.in. Roboty renowacyjne 45453100-8. Nie ma przy tym znaczenia, że w komentarzu do klasy kodów 45.45. w przywołanym rozporządzeniu nie wymieniono wprost robót renowacyjnych. Te bowiem z całą pewnością należy zaliczyć do robót wykończeniowych i pozostałych.

Więcej na Portal ZP

Katarzyna Bełdowska