Partnerzy serwisu:
Czy każdy zakup przez wykonawcę materiałów służących realizacji budowy jest przedmiotem umowy o podwykonawstwo i czy zakres taki powinien być wykazany już na etapie składania ofert?

Pytanie

Wykonawca w trakcie budowy boiska piłkarskiego przedstawił nam umowę z podwykonawcą - producentem sztucznej trawy w zakresie jej wyprodukowania. Producent tylko sprzedaje trawę, nie kładzie jej na terenie boiska. Wykonawca nie wykazał tego podwykonawcy ani tej dostawy w formularzu oferty. Zamawiający dowiedział się o nim na etapie oceny ofert, gdyż wymagaliśmy złożenia próbki trawy i atestu jej producenta na potwierdzenie spełniania przez oferowane roboty budowlane stawianych warunków.

Czy należy traktować ten przypadek jako podwykonawstwo? Czy każdy zakup przez wykonawcę materiałów służących realizacji budowy np. cegieł, cementu, oświetlenia, jest przedmiotem umowy o podwykonawstwo i czy zakres taki powinien być wykazany już na etapie składania ofert?

Odpowiedź

Przedmiotem umowy o podwykonawstwo na usługi, dostawy, jak i roboty budowlane może być realizacja takiego świadczenia wchodzącego w skład opisu przedmiotu zamówienia, które służy wykonaniu przedmiotu zamówienia, np. dostawa materiałów służących realizacji robót budowlanych ujętych w OPZ.

Wyjaśnienie

Sąd Najwyższy w orzeczeniu z 17 października 2008 r. uznał, że wynikającą z art. 6471 § 5 kc ochroną są objęci zarówno podwykonawcy spełniający swoje usługi na podstawie umowy o roboty budowlane, jak i ci realizujący usługi zgodnie z umową o dzieło. Z odwołania się w omawianym przepisie do robót budowlanych wykonanych przez podwykonawcę należy jedynie wywieść wymaganie, aby rezultat świadczenia podwykonawcy spełnionego na podstawie umowy z wykonawcą składał się na obiekt stanowiący przedmiot świadczenia wykonawcy w ramach zawartej z inwestorem umowy o roboty budowlane. Nie są natomiast niewątpliwie umowami o podwykonawstwo w rozumieniu art. 6471 § 5 kc umowy zawierane przez wykonawcę z dostawcą maszyn i urządzeń potrzebnych do wykonania robót budowlanych, jak też umowy zawierane przez wykonawcę z dostawcą materiałów budowlanych (sygn. akt I CSK 106/08).

Karol Jaworski

radca prawny z wieloletnim doświadczeniem w stosowaniu prawa zamówień publicznych