Partnerzy serwisu:
Co należy zrobić, gdy wykonawca uchyla się od podpisania umowy w przetargu nieograniczonym prowadzonym z zastosowaniem procedury odwróconej?

Pytanie:

Wykonawca uchyla się od podpisania umowy w przetargu nieograniczonym prowadzonym z zastosowaniem procedury odwróconej. Czy zamawiający może wybrać kolejnego wykonawcę na podstawie art. 94 ust. 3 ustawy Pzp ? A może trzeba unieważnić postępowanie (jeśli tak, to na jakiej podstawie)? Czy powinien przesłać do BZP ogłoszenie o udzieleniu zamówienia, nie wskazując wykonawcy ? Czy ma wówczas obowiązek przekazać ogłoszenie o udzieleniu zamówienia lub unieważnieniu postępowania?

Odpowiedź:

Gdy wykonawca uchyla się od zawarcia umowy w procedurze odwróconej,  zamawiający może wybrać kolejnego w rankingu oferenta.

Artykuł 24aa ustawy Pzp dotyczący procedury odwróconej stanowi, że "Jeżeli wykonawca , o którym mowa w ust. 1, uchyla się od zawarcia umowy lub nie wnosi wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy, zamawiający może zbadać, czy nie podlega wykluczeniu oraz czy spełnia warunki udziału w postępowaniu wykonawca, który złożył ofertę najwyżej ocenioną spośród pozostałych ofert".

Z kolei art. 94 ust. 3 ustawy Pzp wskazuje możliwość wyboru najkorzystniejszej oferty bez przeprowadzania ich badania i oceny, w sytuacji gdy wykonawca , którego oferta została wybrana, uchyla się od podpisania umowy.

Biorąc pod uwagę, że w procedurze odwróconej oferty najpierw zostają ocenione, a dopiero potem weryfikowany jest sam wykonawca , ponowny wybór w zaistniałej sytuacji powinien zostać poprzedzony zweryfikowaniem kolejnego wykonawcy , zgodnie z wyżej wskazanym art. 24aa ustawy Pzp .