Partnerzy serwisu:
Jeżeli siwz reguluje kwestię korzystania w podmiotów trzecich w ramach kryterium, to należy przede wszystkim przestrzegać reguł określonych przez zamawiającego.

Pytanie:

Nasza firma będzie składać ofertę w przetargu na roboty budowlane według przepisów starej ustawy Pzp. Jednym z wymogów jest doświadczenie w realizacji specyficznej usługi. Chcemy skorzystać z zasobów podmiotu trzeciego, który jest wyspecjalizowanym wykonawcą prac odpowiadających temu fragmentowi zamówienia, oraz wskazać go w ofercie jako podwykonawcę. W kryteriach oceny ofert zamawiający będzie oceniać dodatkowe doświadczenie osób skierowanych do realizacji zamówienia oraz ich kwalifikacje. Czy w tej sytuacji możemy skorzystać z doświadczenia osoby z firmy podmiotu trzeciego spełniającej wymagania umożliwiające uzyskanie dodatkowych punktów (kryteria oceny ofert)?

Odpowiedź:

Wykonawca ma w tej sytuacji prawo wykazać w ramach kryterium doświadczenie osoby, która weźmie udział w realizacji zamówienia, nawet jeżeli jest pracownikiem podmiotu trzeciego.

Jeżeli siwz reguluje kwestię korzystania w podmiotów trzecich w ramach kryterium, to należy przede wszystkim przestrzegać reguł określonych przez zamawiającego.

Artykuł 91 ust. 2 pkt 5 starej ustawy Pzp wskazuje, że kryterium oceny ofert może być organizacja, kwalifikacje zawodowe i doświadczenie osób wyznaczonych do realizacji zamówienia, jeżeli mogą mieć znaczący wpływ na jakość wykonania zamówienia. Z przepisu wynika, że zamawiający może przyznawać dodatkowe punkty za osoby, których kwalifikacje zawodowe lub doświadczenie mogą się przełożyć na lepsze wykonanie przedmiotu zamówienia. Z tego punktu widzenia bez znaczenia jest, czy dana osoba jest pracownikiem wykonawcy, czy podmiotu trzeciego. Istotne jest jedynie, aby wzięła ona udział w realizacji zamówienia.

Krzysztof Hodt

Więcej na www.portalzp.pl

 • Czy skarbnik gminy, który podpisuje umowę, złoży oświadczenie o konflikcie interesów?

  Oświadczenie o konflikcie interesów
  Justyna Andała-Sępkowska
  Jeśli skarbnik gminy jedynie parafuje umowę oraz nie jest kierownikiem zamawiającego, członkiem komisji przetargowej, nie wykonuje czynności związanych z przeprowadzeniem postępowania, nie ma wpływu na jego wynik, nie udziela zamówienia, to nie jest zobowiązany do składania oświadczeń z art. 56 ust. 2 i 3 ustawy Pzp.
  Oświadczenie o konflikcie interesów - w art. 56 ust. 2 ustawy Pzp
 • Zamawiający nie odpowiedział na pytania do SWZ w zakończonym przetargu - co teraz?

  przetarg nieograniczony
  Agata Smerd
  Obowiązek udzielenia wyjaśnień w toku postępowania pojawia się w sytuacji, gdy wniosek wykonawcy o udzielenie takich wyjaśnień wpłynie do zamawiającego nie później niż na 6 dni przed upływem terminu składania ofert (art. 38 ust. 1 pkt 1 ustawy Pzp - dla przetargu nieograniczonego powyżej progów UE, zgodnie z nieaktualnymi już przepisami, które jednak obowiązują dla postępowania, o którym mowa w pytaniu).
  Przetarg nieograniczony
 • Kiedy wykonawca może powołać się na zasoby podmiotu trzeciego dla wykazania spełniania warunków udziału?

  podmiot trzeci
  Andrzela Gawrońska-Baran
  Wykonawca w celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu może polegać na zdolności zawodowej (np. osobie projektanta) udostępnianej mu przez podmiot trzeci. Musi to jednak wskazać już na etapie składania ofert i w odpowiedni sposób wykazać, o czym poniżej.
  Poleganie na zdolnościach podmiotów trzecich