Partnerzy serwisu:
Obowiązek udzielenia wyjaśnień w toku postępowania pojawia się w sytuacji, gdy wniosek wykonawcy o udzielenie takich wyjaśnień wpłynie do zamawiającego nie później niż na 6 dni przed upływem terminu składania ofert (art. 38 ust. 1 pkt 1 ustawy Pzp - dla przetargu nieograniczonego powyżej progów UE, zgodnie z nieaktualnymi już przepisami, które jednak obowiązują dla postępowania, o którym mowa w pytaniu).

Pytanie:

W listopadzie 2019 roku przeprowadziłam przetarg nieograniczony powyżej progów unijnych. Została podpisana umowa i zrealizowano zamówienie. Obecnie toczy się kontrola z RPO, podczas której stwierdzono, że na jeden zestaw pytań do siwz gmina w ogóle nie odpowiedziała. Pytania zaś wpłynęły w terminie. Firma, która zadała pytanie, nie złożyła oferty. Gmina odpowiedziała z kolei na ten zestaw pytań w poprzednim przetargu, który unieważniła. W jaki sposób w tym przypadku możemy się obronić?

Odpowiedź:

Zgodnie z Wytycznymi ministra inwestycji i rozwoju w zakresie kontroli realizacji programów operacyjnych instytucja zarządzająca zapewnia realizację kontroli, które obejmują:

a) kontrole systemowe,

b) weryfikacje wydatków, w tym:

– weryfikacje wniosków o płatność beneficjenta,

– kontrole w miejscu realizacji projektu lub w siedzibie beneficjenta,

– kontrole krzyżowe,

c) kontrole na zakończenie realizacji projektu,

d) kontrole trwałości projektu.

Kontrole takie mogą obejmować weryfikacje dokumentów w zakresie prawidłowości przeprowadzenia właściwych procedur dotyczących zlecania zamówień lub udzielania pomocy publicznej.

Dokumentem uzupełniającym do Wytycznych w zakresie kontroli realizacji programów operacyjnych na lata 2014–2020 są Zalecenia dla instytucji zaangażowanych w zakresie procedur kontrolnych.

Zgodnie z Zaleceniami w przypadku badania zgodności z procedurą udzielania zamówień publicznych kontrola polega w szczególności na weryfikacji, czy postanowienia zawarte w siwz, ogłoszeniu o zamówieniu, zaproszeniu do negocjacji, umowie lub innych dokumentach przetargowych, a także przebieg procesu oceny wykonawców i wyboru ofert nie naruszają ustawy Pzp. A zatem przede wszystkim stwierdzone zaniechanie musi naruszać przepisy ustawy Pzp.

Obowiązek udzielenia wyjaśnień w toku postępowania pojawia się w sytuacji, gdy wniosek wykonawcy o udzielenie takich wyjaśnień wpłynie do zamawiającego nie później niż na 6 dni przed upływem terminu składania ofert (art. 38 ust. 1 pkt 1 ustawy Pzp – dla przetargu nieograniczonego powyżej progów UE, zgodnie z nieaktualnymi już przepisami, które jednak obowiązują dla postępowania, o którym mowa w pytaniu).

Zatem w opisanym przypadku, skoro pytania wpłynęły w terminie, uznać należy, że doszło do naruszenia przepisów ustawy Pzp.

W takiej sytuacji instytucja, która w trakcie prowadzenia czynności kontrolnych stwierdzi nieprawidłowość, jest zobowiązana działać zgodnie m.in. z wytycznymi ministra właściwego do spraw rozwoju regionalnego w zakresie sposobu korygowania i odzyskiwania nieprawidłowych wydatków oraz zgłaszania nieprawidłowości w ramach programów operacyjnych polityki spójności w perspektywie finansowej na lata 2014–2020.

Zgodnie z rozporządzeniem ministra funduszy i polityki regionalnej z 22 czerwca 2020 r. zmieniającym rozporządzenie w sprawie warunków obniżania wartości korekt finansowych oraz wydatków poniesionych nieprawidłowo związanych z udzielaniem zamówień dla oceny wskazania nieprawidłowości indywidulanych oraz wynikających z nich wartości korekt finansowych niezbędne jest zakwalifikowanie danego uchybienia do określonej kategorii nieprawidłowości indywidualnej, określonej w załączniku do rozporządzenia. Lektura tego załącznika nie pozwala na jednoznaczne zakwalifikowanie opisanego uchybienia, nie jest ono bowiem bezsprzecznie wskazane w załączniku.

Agata Smerd

Więcej na www.portalzp.pl