Partnerzy serwisu:
Zgodnie z art. 24 ust. 1 pkt 15 ustawy Pzp z postępowania wyklucza się wykonawcę, wobec którego wydano prawomocny wyrok sądu lub ostateczną decyzję administracyjną o zaleganiu z uiszczeniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, chyba że wykonawca dokonał płatności należnych podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne wraz z odsetkami lub grzywnami lub zawarł wiążące porozumienie w sprawie spłaty tych należności.

Pytanie:

W postępowaniu przetargowym w trybie krajowym wykonawca złożył dokument z urzędu skarbowego, który zawiera informacje, że nie zawiera zaległości podatkowych. Jednak na drugiej stronie tego zaświadczenia jest adnotacja, że kwota xxx zł została odroczona do ... (tutaj jest data sprzed terminu otwarcia ofert). Czy taki dokument jest prawidłowy?

Odpowiedź:

W kontekście tak przedstawionego dokumentu należy zastosować instytucję wyjaśnienia sytuacji podmiotowej wykonawcy wpisaną w art. 26 ust. 3 ustawy Pzp. Nie można bowiem jednoznacznie stwierdzić, że wobec wykonawcy składającego opisane zaświadczenie nie zachodzi podstawa wykluczenia z postępowania.

Zgodnie z art. 24 ust. 1 pkt 15 ustawy Pzp z postępowania wyklucza się wykonawcę, wobec którego wydano prawomocny wyrok sądu lub ostateczną decyzję administracyjną o zaleganiu z uiszczeniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, chyba że wykonawca dokonał płatności należnych podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne wraz z odsetkami lub grzywnami lub zawarł wiążące porozumienie w sprawie spłaty tych należności.

Justyna Andała-Sępkowska

Więcej na www.portalzp.pl