Partnerzy serwisu:
Zgodnie z art. 24 ust. 1 pkt 15 ustawy Pzp z postępowania wyklucza się wykonawcę, wobec którego wydano prawomocny wyrok sądu lub ostateczną decyzję administracyjną o zaleganiu z uiszczeniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, chyba że wykonawca dokonał płatności należnych podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne wraz z odsetkami lub grzywnami lub zawarł wiążące porozumienie w sprawie spłaty tych należności.

Pytanie:

W postępowaniu przetargowym w trybie krajowym wykonawca złożył dokument z urzędu skarbowego , który zawiera informacje, że nie zawiera zaległości podatkowych . Jednak na drugiej stronie tego zaświadczenia jest adnotacja, że kwota xxx zł została odroczona do ... (tutaj jest data sprzed terminu otwarcia ofert). Czy taki dokument jest prawidłowy?

Odpowiedź:

W kontekście tak przedstawionego dokumentu należy zastosować instytucję wyjaśnienia sytuacji podmiotowej wykonawcy wpisaną w art. 26 ust. 3 ustawy Pzp . Nie można bowiem jednoznacznie stwierdzić, że wobec wykonawcy składającego opisane zaświadczenie nie zachodzi podstawa wykluczenia z postępowania.

Zgodnie z art. 24 ust. 1 pkt 15 ustawy Pzp z postępowania wyklucza się wykonawcę , wobec którego wydano prawomocny wyrok sądu lub ostateczną decyzję administracyjną o zaleganiu z uiszczeniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, chyba że wykonawca dokonał płatności należnych podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne wraz z odsetkami lub grzywnami lub zawarł wiążące porozumienie w sprawie spłaty tych należności.

Justyna Andała-Sępkowska

Więcej na www.portalzp.pl