Partnerzy serwisu:
Zgodnie z art. 25a ust. 2 ustawy Pzp, do oferty lub wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu wykonawca dołącza aktualne na dzień składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu oświadczenie w formie JEDZ w zakresie wskazanym przez zamawiającego w ogłoszeniu o zamówieniu lub w siwz.

Pytanie:

Informacja podawana przez wykonawcę w dokumencie JEDZ w sekcji III punkt C dotycząca naruszenia obowiązków w dziedzinie prawa środowiskowego, prawa socjalnego i prawa pracy stanowi obligatoryjną przesłankę na podstawę art. 24 ust.1 pkt. 13 ustawy Pzp czy jest przesłanką fakultatywną zgodnie z art. 24 ust. 5 pkt 5, 6, 7 ustawy Pzp?

Odpowiedź:

Wypełniając JEDZ w części III sekcja C w zakresie odpowiedzi na pytanie „Czy wykonawca, wedle własnej wiedzy, naruszył swoje obowiązki w dziedzinie prawa środowiska, prawa socjalnego i prawa pracy”, wykonawca udziela informacji w zakresie przesłanek wykluczenia, o których mowa w art. 24:

  • ust. 1 pkt 13 i 14 – zawsze, oraz
  • ust. 2 pkt 5–7 ustawy Pzp – w sytuacji gdy zamawiający przewidział taką podstawę wykluczenia zgodnie z art. 24 ust. 6 ustawy Pzp.

Zakres oświadczenia JEDZ

Zgodnie z art. 25a ust. 2 ustawy Pzp, do oferty lub wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu wykonawca dołącza aktualne na dzień składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu oświadczenie w formie JEDZ w zakresie wskazanym przez zamawiającego w ogłoszeniu o zamówieniu lub w siwz. Informacje zawarte w oświadczeniu stanowią wstępne potwierdzenie, że wykonawca nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu lub kryteria selekcji.

Katarzyna Bełdowska

Więcej na Portal ZP