Partnerzy serwisu:
Przesłanka odrzucenia oferty określona w art. 226 ust. 1 pkt 2 nowej ustawy Pzp ma zastosowanie także w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego i w trybie podstawowym.

Pytanie:

Zgodnie z art. 226 ust. 1 pkt 2 nowej ustawy Pzpzamawiający odrzuca ofertę, jeżeli została złożona przez wykonawcę m.in.:

a)     podlegającego wykluczeniu z postępowania lub

b)     niespełniającego warunków udziału w postępowaniu.

Czy te przesłanki odrzucenia będą mieć zastosowanie w przetargu nieograniczonym lub w trybie podstawowym czy może w tylko w przetargu dwuetapowym np. ograniczonym (analogicznie do art. 89 ust. 1 pkt 5 starej ustawy Pzp)?

Odpowiedź:

Przesłanka odrzucenia oferty określona w art. 226 ust. 1 pkt 2 nowej ustawy Pzp ma zastosowanie także w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego i w trybie podstawowym.

Zgodnie z art. 226 ust. 1 pkt 2 nowej ustawy Pzpzamawiający odrzuca ofertę, jeżeli została złożona przez wykonawcę:

a) podlegającego wykluczeniu z postępowania lub

b) niespełniającego warunków udziału w postępowaniu, lub

c) który nie złożył w przewidzianym terminie oświadczenia, o którym mowa w art. 125 ust. 1, lub podmiotowego środka dowodowego, potwierdzających brak podstaw wykluczenia lub spełnianie warunków udziału w postępowaniu, przedmiotowego środka dowodowego, lub innych dokumentów lub oświadczeń.

W nowej ustawie Pzp zrezygnowano z przesłanki wykluczenia wykonawców, którzy nie wykazali spełnienia warunków udziału w postępowaniu, a tym samym nie ma w niej „odpowiednika”  dotychczasowego art. 24 ust. 1 pkt 12 ustawy Pzp. W przypadku zatem, gdy wykonawca nie spełnia warunków udziału w postępowaniu, zamawiający odrzuca jego ofertę na podstawie art. 226 ust. 1 pkt 2 lit. b nowej ustawy Pzp.

Andrzela Gawrońska-Baran

Więcej na www.portalzp.pl