Partnerzy serwisu:
Wykonawca w celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu może polegać na zdolności zawodowej (np. osobie projektanta) udostępnianej mu przez podmiot trzeci. Musi to jednak wskazać już na etapie składania ofert i w odpowiedni sposób wykazać, o czym poniżej.

Pytanie:

Pytanie:

W przetargu nieograniczonym na roboty budowlane (w trybie „zaprojektuj–wybuduj”) o wartości nieprzekraczającej kwoty określonej w art. 11 ust. 8 ustawy Pzp (procedura z 24aa Pzp) wpłynęła oferta (wykonawca – spółka cywilna). Do oferty dołączono wykaz osób, powołując się na ich doświadczenie w celu spełnienia warunków udziału w postępowaniu. Ze względu na braki w przedstawionym wykazie (nie wypełniono pola, na jakiej podstawie wykonawca dysponuje danymi osobami) wezwano wykonawcę do złożenia wyjaśnień i uzupełnienia danych w tym zakresie. Wykonawca przesłał ponownie wykaz osób, w którym wskazał, że dysponuje jedną z osób (projektant), korzystając z zasobów podmiotu trzeciego. Wskazana osoba była wykonawcą (w innym postępowaniu w trybie art. 4 pkt 8 ustawy Pzp) programu funkcjonalno-użytkowego, który stanowił podstawę do ogłoszenia zamówienia na roboty. Zamawiający wezwał wykonawcę do wskazania, czy dana osoba uczestniczyła w przygotowaniu oferty na przedmiotowe zamówienie. Wykonawca w ramach złożonych wyjaśnień wskazał, że dana osoba uczestniczyła w przygotowaniu oferty. Zamawiający na etapie przygotowania SIWZ i ogłoszenia zamówienia nie korzystał z pomocy danej osoby, niemniej jednak umowa na wykonanie PFU określa, że zleceniodawca na każdym etapie realizacji inwestycji może zwrócić się do zleceniobiorcy m.in. o wyjaśnienia, doprecyzowanie itp. Czy zamawiający ma prawo udzielenia zamówienia wykonawcy, który będzie korzystał z potencjału podmiotu trzeciego (projektant)? Jakie dokumenty powinien złożyć wykonawca w celu potwierdzenia korzystania z potencjału podmiotu trzeciego?

Odpowiedź:

Wykonawca w celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu może polegać na zdolności zawodowej (np. osobie projektanta) udostępnianej mu przez podmiot trzeci. Musi to jednak wskazać już na etapie składania ofert i w odpowiedni sposób wykazać, o czym poniżej.

Zgodnie z art. 22a ust. 1 ustawy Pzp wykonawca może w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu, w stosownych sytuacjach oraz w odniesieniu do konkretnego zamówienia lub jego części, polegać na zdolnościach technicznych lub zawodowych, lub sytuacji finansowej, lub ekonomicznej innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków prawnych. Wówczas – jak wynika z art. 22a ust. 2 ustawy Pzp – musi udowodnić zamawiającemu, że realizując zamówienie, będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów, w szczególności przedstawiając zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia.

Andrzela Gawrońska-Baran

Więcej na www.portalzp.pl