Partnerzy serwisu:

Pytanie:

Zamawiający prowadzi postępowanie poniżej progów unijnych.Wykonawca w złożonej ofercie oświadczył, że nie będzie polegać na zdolnościach technicznych i zawodowych lub sytuacji finansowej bądź ekonomicznej innych podmiotów. Nie złożył także zobowiązania innych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia. Wykonawca w ofercie, w wykazie osób, które będą uczestniczyć w realizacji zamówienia, wskazał kierownika budowy, podając podstawę dysponowania – pośrednia. Czy zamawiający powinien zwrócić się do wykonawcy z prośbą o wyjaśnienie, czy ostatecznie będzie polegał na zasobach podmiotów trzecich, ponieważ zachodzi sprzeczność w ofercie? Czy wykonawca powinien przedłożyć zobowiązanie do udostępnienia zasobów sporządzone przez kierownika budowy? Czy gdyby informacja o korzystaniu pośrednim zamiast bezpośrednim stanowiła omyłkę, to zamawiający mógłby ją wyjaśnić w toku postępowania?

Odpowiedź:

Opisaną w pytaniu sytuację należy wyjaśnić. Dopiero uzyskane wyjaśnienia pokażą ewentualną dalszą ścieżkę postępowania.

Z podobnym, jak pytający, problemem spotkała się Krajowa Izba Odwoławcza, która w wyroku z 27 lutego 2019 r. (sygn. akt KIO 240/19) wyjaśniła, że:

„(...) przedwczesność decyzji Zamawiającego o wykluczeniu Odwołującego z postępowania należy wiązać z ustaloną przez Zamawiającego »pośrednią podstawą dysponowania« osobą wskazaną na stanowisko kierownika robót elektrycznych. Rację ma Odwołujący, analizując w odwołaniu różnice pomiędzy »dysponowaniem pośrednim« a »dysponowaniem bezpośrednim« – umowa zlecenia, wiążąca bezpośrednio wykonawcę z realizatorem konkretnej usługi jest dysponowaniem bezpośrednim, i o pośredniości podstawy dysponowania nie może przesądzać fakt, że realizatorem usługi jest osoba fizyczna, prowadząca działalność gospodarczą.

Odwołujący w odwołaniu podnosił, że błędne jest utożsamianie bezpośredniego dysponowania przez wykonawcę dwoma spośród trzech wymaganych osób na podstawie zawartej z nimi umowy cywilnoprawnej z sytuacją polegania przez wykonawcę na zdolnościach technicznych lub zawodowych innych podmiotów. Taki przypadek nie wymaga wykazania, że realizując zamówienie, będzie się dysponowało niezbędnymi zasobami tych podmiotów. W szczególności nie jest wówczas konieczne przedstawienie zobowiązania do oddania tych osób do dyspozycji wykonawcy na potrzeby realizacji zamówienia (wyrok Krajowej Izby Odwoławczej z 18 kwietnia 2017 r.; sygn. akt KIO 650/17).

Justyna Andała-Sępkowska

Więcej na www.portalzp.pl