Partnerzy serwisu:
Osoba fizyczna nie ma statusu podmiotu, o którym mowa w art. 22a ustawy Pzp. Nie musi zatem składać zobowiązania do udostępnienia się wykonawcy na etapie realizacji zamówienia.

Pytanie: 

Prowadzimy przetarg nieograniczony na roboty budowlane poniżej progów unijnych. Zamawiający postawił warunek udziału w postępowaniu, zgodnie z którym wykonawca musi dysponować co najmniej kierownikiem robót posiadającym uprawnienia budowlane do kierowania robotami w specjalności konstrukcyjno-budowlanej lub drogowej umożliwiającymi pełnienie funkcji kierownika budowy do realizacji przedmiotu zamówienia oraz posiadającym aktualne zaświadczenie o przynależności do Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa. 

Wykonawca wykazał we wstępnym oświadczeniu o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu oraz braku podstaw do wykluczenia, że w celu potwierdzenia tego warunku powołuje się na zdolności innych podmiotów. Z załączonych dokumentów wynika, że kierownikiem robót będzie osoba fizyczna nieprowadząca działalności gospodarczej, która posiada wszystkie wymagane przez zamawiającego uprawnienia. Kierownik zatrudniony zostanie przez wykonawcę na umowę zlecenie. Czy wykonawca może powołać się na zasoby osoby fizycznej, która nie prowadzi działalności gospodarczej, i wykonuje dane czynności zgodnie z uprawnieniami budowlanymi? 

Czy osobę fizyczną należy uznać za „inny podmiot” zgodnie z art. 22a ust. 1 ustawy Pzp? Jeśli tak, to czy zasadne staje się nieżądanie od osoby fizycznej? dokumentów, o których mowa w § 9 ust. 2 rozporządzenia w sprawie dokumentów? Zamawiający na potwierdzenie spełnienia przez wykonawcę warunków udziału w postponowaniu i braku podstaw wykluczenia żądał zaświadczenia z US i ZUS, wykazu robót i kadry (potencjału technicznego oraz osób zdolnych do wykonania zamówienia). 

Odpowiedź: 

Osoba fizyczna nie ma statusu podmiotu, o którym mowa w art. 22a ustawy Pzp. Nie musi zatem składać zobowiązania do udostępnienia się wykonawcy na etapie realizacji zamówienia. Tym samym wobec osoby fizycznej nie zachodzi obowiązek składania takich dokumentów, jak wymaga się od podmiotów trzecich. 

Z uwagi na to, że wykonawca we wstępnym oświadczeniu o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu wskazał, że będzie polegał na zasobach podmiotów trzecich, proponuję w trybie art. 26 ust. 4 ustawy Pzp wezwać go do wyjaśnienia tej rozbieżności. 

W przypadku, gdy wykonawca w celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu wykazuje potencjał osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej, dysponuje tą osobą bezpośrednio. Nie ma przy tym znaczenia, że osoba ta nie prowadzi działalności gospodarczej. Nie jest także istotny stosunek prawny, jaki będzie łączył osobę fizyczną z wykonawcą na etapie realizacji zamówienia (w tym przypadku będzie to umowa zlecenie). 

Anna Kaźmierczak 

Więcej na portalzp.pl