Partnerzy serwisu:
Artykuł 128 ustawy Pzp należy stosować także w procedurach krajowych tj. do zamówień poniżej progów unijnych.

Pytanie:

Czy art. 128 ustawy Pzp ma zastosowanie do zamówień poniżej progów unijnych? Jeżeli nie, to na jakiej podstawie należy wzywać do złożenia dokumentów z sankcją odrzucenia oferty?

Odpowiedź:

Artykuł 128 ustawy Pzp należy stosować także w procedurach krajowych tj. do zamówień poniżej progów unijnych.

Artykuł 128 ustawy Pzp dotyczący uzupełniania dokumentów i oświadczeń jest umiejscowiony w dziale II ustawy Pzp, który reguluje kwestie udzielania zamówień tzw. unijnych tj. o wyższych wartościach powyżej progów unijnych.

Jednak stosownie do art. 266 ustawy Pzp, który znajduje się w dziale III ustawy Pzp „Postępowanie o udzielenie zamówienia klasycznego o wartości mniejszej niż progi unijne":

„Do przygotowania i prowadzenia przez zamawiających publicznych postępowania o udzielenie zamówienia klasycznego o wartości mniejszej niż progi unijne stosuje się przepisy działu II, z wyjątkiem przepisów art. 83, art. 86, art. 87 ust. 3, art. 88–90, art. 97 ust. 2, art. 124, art. 125 ust. 2 i 6, art. 126, art. 127 ust. 1, art. 129, art. 130, art. 132–188, art. 220, art. 227 ust. 1, art. 257, art. 264 i art. 265, chyba że przepisy niniejszego działu stanowią inaczej".

Justyna Rek-Pawłowska

Więcej na www.portalzp.pl

 • Skany oferty podpisane osobno przez prezesa i prokurenta - czy uznać ofertę za właściwie złożoną?

  zamówienia publiczne
  Iwona Bujak
  Jedno oświadczenie woli (choć złożone w postaci dwóch osobnych plików o tej samej treści), wyrażone, podpisane i złożone w tym samym czasie przez obu reprezentantów wykonawcy, jest ważne.
  Podpisanie oferty w zamówieniach publicznych
 • Czy zamawiający może dwa razy wezwać do uzupełnienia KRK?

  przetarg unijny
  Marta Mikulska-Nawacka
  Jeżeli zakres wezwania do uzupełnienia dokumentu z KRK był inny w pierwszym wezwaniu, niż błąd, który zamawiający przywoła w drugim wezwaniu, to może w tym przypadku wezwać wykonawcę do uzupełnienia tego samego dokumentu. Wezwanie będzie dotyczyć innej kwestii związanej z tym dokumentem.
  Przetarg unijny
 • Zamawiający nie odpowiedział na pytania do SWZ w zakończonym przetargu - co teraz?

  przetarg nieograniczony
  Agata Smerd
  Obowiązek udzielenia wyjaśnień w toku postępowania pojawia się w sytuacji, gdy wniosek wykonawcy o udzielenie takich wyjaśnień wpłynie do zamawiającego nie później niż na 6 dni przed upływem terminu składania ofert (art. 38 ust. 1 pkt 1 ustawy Pzp - dla przetargu nieograniczonego powyżej progów UE, zgodnie z nieaktualnymi już przepisami, które jednak obowiązują dla postępowania, o którym mowa w pytaniu).
  Przetarg nieograniczony