Partnerzy serwisu:
Jeżeli zakres wezwania do uzupełnienia dokumentu z KRK był inny w pierwszym wezwaniu, niż błąd, który zamawiający przywoła w drugim wezwaniu, to może w tym przypadku wezwać wykonawcę do uzupełnienia tego samego dokumentu. Wezwanie będzie dotyczyć innej kwestii związanej z tym dokumentem.

Pytanie:

W przetargu unijnym zamawiający wezwał wykonawcę do złożenia podmiotowych środków dowodowych. Wykonawca złożył dokument, ale okazało się, że KRK miało postać wizualizacji. Zamawiający zażądał dokumentów w prawidłowej formie, nie wnikając w ich treść. Po uzupełnieniu dokumentu w trakcie weryfikacji okazało się, że jedno KRK jest wystawione po terminie. Czy w tym momencie jest jeszcze szansa na uratowanie przetargu? Czy można wezwać do uzupełnienia KRK wystawionego w terminie?

Odpowiedź:

Jeżeli zakres wezwania do uzupełnienia dokumentu z KRK był inny w pierwszym wezwaniu, niż błąd, który zamawiający przywoła w drugim wezwaniu, to może w tym przypadku wezwać wykonawcę do uzupełnienia tego samego dokumentu. Wezwanie będzie dotyczyć innej kwestii związanej z tym dokumentem.

Artykuł 128 ust. 1 ustawy Pzp ma jednokrotne zastosowanie – analogicznie jak poprzednio obowiązujący art. 26 ust. 3 ustawy Pzp. Jednokrotność wezwania dotyczy tego samego dokumentu i tej samej sytuacji.

W najnowszym komentarzu Urzędu Zamówień Publicznych, w zakresie wezwania z art. 128 ust. 1 ustawy Pzp na stronie 469 wskazano m.in. „Wezwanie do uzupełnienia dokumentów lub oświadczeń może być dokonywane tylko raz w stosunku do tego samego braku lub tego samego błędu dotyczącego określonego oświadczenia lub dokumentu. Wezwanie powinno przy tym precyzyjnie wskazywać powód wezwania, tj. konkretne braki lub uchybienia, jakich dopuścił się wykonawca, zakres koniecznych do przedłożenia oświadczeń lub dokumentów, a także określać termin, w jakim powinny być one uzupełnione".

Marta Mikulska-Nawacka

Więcej na www.portalzp.pl

 • Rada Unii Europejskiej wyklucza rosyjskie firmy z przetargów unijnych

  sankcje wobec Rosji
  Marek Okniński
  Zakazy ustanowione wskazanym rozporządzeniem mają zastosowanie do wykonywania od dnia 10 października 2022 r. umów zawartych przed dniem 9 października 2022 r. i dotyczą wszystkich państw członkowskich Unii Europejskiej.
  Rada Unii Europejskiej wyklucza rosyjskie firmy z przetargów unijnych
 • Czy wolno ogłosić zamówienie, które nie zostało opublikowane w planie postępowań?

  zamówienia publiczne
  Justyna Rek-Pawłowska
  Zamawiający publiczni, o których mowa w art. 4 pkt 1 i 2 ustawy Pzp oraz ich związki, nie później niż w terminie 30 dni od dnia przyjęcia budżetu lub planu finansowego przez uprawniony organ sporządzają plan postępowań o udzielenie zamówień, jakie przewidują przeprowadzić w danym roku finansowym.
  Ogłoszenie o zamówieniu
 • Czy przetargi na rzecz OSP prowadzi gmina czy OSP?

  Ochotnicza Straż Pożarna
  Renata Dzikowska
  Podmioty prowadzące działalność w formie stowarzyszeń w określonych sytuacjach mogą być zobowiązane do stosowania ustawy Pzp (art. 4 pkt 3 ustawy Pzp). Więcej informacji na ten temat można odnaleźć w zachowującej aktualność opinii Urzędu Zamówień Publicznych.
  Powitanie nowego samochodu OSP w Chełmnie