Partnerzy serwisu:
Jeśli w złożonych dokumentach specyfikcji technicznej są tłumaczenia poświadczone za zgodność z oryginałem, poszczególnych i wyszczególnionych w SIWZ urządzeń, nie ma podstaw do wezwania wykonawcy do uzupełnienia dokumentacji.

Pytanie: 

Postępowanie jest prowadzone przy użyciu środków komunikacji elektronicznej. Na potwierdzenie, że oferowane usługi spełniają wymagania z siwz , zamawiający wymagał przedłożenia specyfikacji technicznych producentów urządzeń wykorzystywanych do świadczenia usług. Gdyby specyfikacje były opracowane w obcym języku, zamawiający wymagał przedłożenia ich wraz z tłumaczeniem na język polski. Jeden z wykonawców przedłożył całościowy (50 stron) katalog produktowy producenta urządzeń, które będzie wykorzystywał do świadczenia usług. Katalog ten został złożony w języku angielskim, jako elektroniczna kopia dokumentu wraz z informacją wykonawcy , że produkty opisane na wybranych stronach (10−11, 22−25, 38−43) nie są przedmiotem oferty , przy czym wykonawca

1)????? poświadczył za zgodność z oryginałem tylko strony 1−37 (podpis znajduje się na 37 stronie katalogu), 

2)????? przedłożył tłumaczenie na język polski tylko wybranych stron katalogu, tj. tych, na których znajdują się charakterystyki techniczne urządzeń, które wykonawca będzie wykorzystywał przy świadczeniu usług, przy czym na innych stronach katalogu, które nie zostały wskazane przez wykonawcę jako te opisujące produkty będące przedmiotem oferty , również znajdują się wzmianki lub odniesienia m.in. do tych urządzeń. 

Czy tak złożony katalog można potraktować jako wymagane ww. specyfikacje techniczne spełniające wymóg formalny (tłumaczenie, poświadczenie za zgodność z oryginałem), czy jednak, niezależnie do tego że katalog zawiera też inne informacje oraz specyfikacje (charakterystyki) techniczne innych urządzeń, powinien być w całości przetłumaczony i poświadczony za zgodność z oryginałem? Czy zamawiający powinien wezwać wykonawcę do uzupełnienia wymaganych dokumentów? 

Odpowiedź: 

Jeżeli w ramach złożonego przez wykonawcę katalogu produktowego producenta znajdują się wymagane przez zamawiającego specyfikacje techniczne spełniające zarówno wymóg formalny (tłumaczenie, poświadczenie za zgodność z oryginałem), jak i pozwalające na ocenę zgodności oferty z siwz , to należałoby uznać, że nie ma podstaw do ich podważania i wzywania wykonawcy do uzupełnienia wymaganych dokumentów. 

Z przedstawionych informacji wynika, że jeden z wykonawców przedłożył całościowy (50 stron) katalog produktowy producenta urządzeń, które będzie wykorzystywał do świadczenia usług. Katalog ten został złożony w języku angielskim, jako elektroniczna kopia dokumentu wraz z jednoznaczną informacją wykonawcy , że produkty opisane na wybranych stronach (10−11, 22−25, 38−43) nie są przedmiotem  oferty wykonawcy .? 

Andrzela Gawrońska-Baran  

Więcej na  portalzp.pl