Partnerzy serwisu:
Przedmiotem zamówienia są roboty budowlane (wynagrodzenie ryczałtowe), a w trakcie prac wystąpiły wady w dokumentacji projektowej. Co wtedy robić?

Pytanie

Jak postąpić w przypadku, gdy przedmiotem zamówienia są roboty budowlane (wynagrodzenie ryczałtowe), a w trakcie prac wystąpią wady w dokumentacji projektowej?

Czy ze względu na zaistniałe wady możemy skorzystać z art. 144 ust. 1 pkt 6 ustawy Pzp? Czy wolno nam zwiększyć zakres prac i wynagrodzenie wykonawcy oraz wydłużyć termin realizacji zamówienia na podstawie art. 144 ust. 1 pkt 6 ustawy Pzp czy może należy skorzystać z innego przepisu? Kto w tym wypadku odpowiada za wady? Czy kosztami można obciążyć projektanta?

Odpowiedź

Za dokonanie prawidłowego i kompletnego opisu przedmiotu zamówienia odpowiada zamawiający. Jeżeli zaś powierzy jego przygotowanie specjalistycznej firmie projektowej, ma prawo do uzyskania od niej odszkodowania, gdy projekt zostanie wykonany w sposób wadliwy. Częściową odpowiedzialność za błędy projektowe ponosi również wykonawca robót budowlanych na mocy art. 651 kc, jest ona jednak ograniczona do wad możliwych do wykrycia bez specjalistycznej wiedzy.

Zmiana zakresu rzeczowego zamówienia określonego w umowie o roboty budowlane jest możliwa, jeżeli łączna wartość zmian jest mniejsza niż progi unijne oraz 15 procent wartości zamówienia określonej pierwotnie w umowie.

Wyjaśnienie

Podmiotem bezpośrednio odpowiedzialnym wobec wykonawcy za prawidłowy opis przedmiotu zamówienia jest zamawiający.

  • Orzeczenie
  • Zgodnie z wyrokiem KIO z 9 maja 2012 r. (sygn. akt KIO 809/12) z całościowej regulacji przepisów ustawy Pzp oraz aktów wykonawczych do niej można wywieść bezsporny obowiązek zamawiającego precyzyjnego, jednoznacznego i przygotowanego w ściśle określonej formie opisu przedmiotu zamówienia na roboty budowlane. Izba podkreśliła, że na gruncie ustawy Pzp sprawdzenie dokumentacji projektowej oraz specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót może być wyłącznie prawem, a nie obowiązkiem wykonawcy robót budowlanych.

Zamawiający, jako podmiot nieposiadający wiedzy specjalistycznej, co do zasady w przypadku robót budowlanych zleca wykonanie opisu przedmiotu zamówienia -dokumentacji projektowej, profesjonalnemu projektantowi. Tym samym w przypadku wadliwego opracowania dokumentacji odpowiedzialnym wobec zamawiającego staje się jej autor.

Dominika Perkowska

prawnik, praktyk z wieloletnim doświadczeniem w dziedzinie zamówień publicznych m.in. zastępca naczelnika Wydziału Zamówień Publicznych w dużej instytucji zamawiającej, obecnie menadżer działu zamówień publicznych w firmie wykonawczej