Partnerzy serwisu:
Podmioty prowadzące działalność w formie stowarzyszeń w określonych sytuacjach mogą być zobowiązane do stosowania ustawy Pzp (art. 4 pkt 3 ustawy Pzp). Więcej informacji na ten temat można odnaleźć w zachowującej aktualność opinii Urzędu Zamówień Publicznych.

Pytanie:

Ochotnicza Straż Pożarna otrzymała na swoje konto środki na zakup samochodu ratowniczego z budżetu gminy oraz z MSWiA. Czy postępowanie powinna ogłaszać gmina, czy OSP? Czy gmina może ogłosić procedurę na swojej platformie zakupowej?

Odpowiedź:

Ochotnicze straże pożarne funkcjonują zgodnie z przepisami ustaw:

 • z 7 kwietnia 1989 r. Prawo o stowarzyszeniach (Dz.U. z 2020 r. poz. 2261),
 • z 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpożarowej (Dz.U. z 2021 r. poz. 869).

Ich szczegółowe zadania oraz organizację określa własny statut.

Podmioty prowadzące działalność w formie stowarzyszeń w określonych sytuacjach mogą być zobowiązane do stosowania ustawy Pzp (art. 4 pkt 3 ustawy Pzp). Więcej informacji na ten temat można odnaleźć w zachowującej aktualność opinii Urzędu Zamówień Publicznych.

OSP jako stowarzyszenie jest zatem zamawiającym w postępowaniu na zakup samochodu ratowniczego finansowany z budżetu gminy oraz z MSWiA, a do jego obowiązków należy przygotowanie i przeprowadzenie tego postępowania o udzielenie zamówienia.

Renata Dzikowska

Więcej na www.portalzp.pl

 • Zamówienie dostawy urządzenia i jego uruchomienia - jak prowadzić postępowanie?

  przetarg nieograniczony
  Tomasz Dziedzic
  W przypadku zamówienia, którego rodzaj określono jako dostawę, nawet jeśli przedmiot zamówienia obejmuje jednocześnie roboty budowlane - związane z rozmieszczeniem lub instalacją dostarczanego produktu - zamawiający ma obowiązek stosować przepisy ustawy Pzp dotyczące jedynie dostaw. Nie znajdują w tym przypadku zastosowania obowiązki określone w art. 464 ustawy Pzp.
  Zamówienia na dostawy
 • Czy zamawiający - zespół DPS powinien zsumować remonty w kilku swoich użytkowanych budynkach?

  roboty budowlane
  Justyna Rek-Pawłowska
  Co do zasady w przypadku robót budowlanych należy traktować razem roboty wykonywane w ramach jednego obiektu budowlanego. Jednak w sytuacji kiedy w kilku obiektach są realizowane tożsame przedmiotowo roboty, uważam, że należy je oszacować łącznie i zamawiać według wspólnej wartości.
 • Dystrybucja i dostawa energii elektrycznej - zasady prowadzenia postępowań

  energia elektryczna
  Agnieszka Gwóźdź-Kuzior
  Zgodnie z informacją prezesa Urzędu Regulacji Energetyki oraz prezesa Urzędu Zamówień Publicznych w sprawie stosowania przepisów ustawy z 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych w zakresie dostaw energii elektrycznej:
  Licznik energii elektrycznej