Partnerzy serwisu:
Co do zasady w przypadku robót budowlanych należy traktować razem roboty wykonywane w ramach jednego obiektu budowlanego. Jednak w sytuacji kiedy w kilku obiektach są realizowane tożsame przedmiotowo roboty, uważam, że należy je oszacować łącznie i zamawiać według wspólnej wartości.

Pytanie:

Do działu zamówień publicznych wpłynęły trzy wnioski o udzielenie zamówienia na roboty budowlane polegające na remoncie instalacji odgromowej. Remont dotyczy trzech budynków położonych w rożnej części miasta. Każdy z budynków samoistnie pełni funkcję techniczną (w budynkach tych są zlokalizowane domy pomocy społecznej). Zamawiający jest zespołem domów pomocy i dysponuje jednym budżetem. Czy zamawiający powinien oszacować łącznie roboty budowlane dla tych budynków? Czy jednak zamówienie trzeba oszacować oddzielnie, biorąc pod uwagę fakt, iż budynki pełnią samoistnie funkcje techniczne?

Odpowiedź:

Co do zasady w przypadku robót budowlanych należy traktować razem roboty wykonywane w ramach jednego obiektu budowlanego. Jednak w sytuacji kiedy w kilku obiektach są realizowane tożsame przedmiotowo roboty, uważam, że należy je oszacować łącznie i zamawiać według wspólnej wartości.

Zgodnie z art. 7 pkt 21 ustawy Pzp przez roboty budowlane należy rozumieć wykonanie albo zaprojektowanie i wykonanie robót budowlanych, określonych w załączniku II do dyrektywy 2014/24/UE, w załączniku I do dyrektywy 2014/25/UE oraz objętych działem 45 załącznika I do rozporządzenia (WE) nr 2195/2002 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 5 listopada 2002 r. w sprawie Wspólnego Słownika Zamówień (CPV) (Dz. Urz. WE L 340 z 16.12.2002, str. 1, z późn. zm.), lub obiektu budowlanego, a także realizację obiektu budowlanego za pomocą dowolnych środków, zgodnie z wymaganiami określonymi przez zamawiającego.

Z kolei definicja obiektu budowlanego znajduje się w art. 7 pkt 14 i jest to wynik całości robót budowlanych w zakresie budownictwa lub inżynierii lądowej i wodnej, który może samoistnie spełniać funkcję gospodarczą lub techniczną.

Justyna Rek-Pawłowska

Więcej na www.portalzp.pl