Partnerzy serwisu:
Ustalenia wartości szacunkowej zamówienia na roboty budowlane dokonuje się w dwojaki sposób, tj. według: kosztorysu inwestorskiego lub planowanych kosztów prac projektowych oraz planowanych kosztów robót budowlanych.

Pytanie:

Zamawiający chce przeprowadzić postępowanie na usuwanie awarii dekarskich budynków komunalnych poniżej 130.000 zł. Zgodnie z interpretacją ustawy Pzp jest to robota budowlana. Czy w związku z tym do szacowania przedmiotu zamówienia zgodnie z art. 34 ustawy Pzp niezbędny jest kosztorys? Awarii nie da się przewidzieć, a zlecanie każdorazowo usługi naprawy prowadzi do zwiększenia ilości biurokracji i podraża koszty, w związku z czym jest niegospodarne. Dlatego zamawiający wolałby mieć umowę z jednym wykonawcą, który w razie czego przyjedzie i dokona naprawy według wycenionych roboczogodzin. Czy takie postępowanie na roboty budowlane bez wcześniejszej wyceny na podstawie kosztorysu jest zgodne z przepisami? Czy można to postępowanie potraktować jako usługę i oszacować zgodnie z art. 35 ustawy Pzp? Zamawiający posiada wewnętrzny regulamin, ale on w takich przypadkach odsyła do ustawy Pzp.

Odpowiedź:

Ustalenia wartości szacunkowej zamówienia na roboty budowlane dokonuje się w dwojaki sposób, tj. według:

1)     kosztorysu inwestorskiego sporządzanego na podstawie dokumentacji projektowej oraz specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót albo na podstawie planowanych kosztów robót budowlanych,

2)     planowanych kosztów prac projektowych oraz planowanych kosztów robót budowlanych określonych w programie funkcjonalno-użytkowym, jeżeli przedmiotem zamówienia jest zaprojektowanie i wykonanie robót budowlanych w rozumieniu ustawy z 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane.

Agata Smerd

Więcej na www.portalzp.pl

 • Jak opisać przedmiot zamówienia z zachowaniem zasady uczciwej konkurencji?

  zasada uczciwej konkurencji
  Justyna Andała-Sępkowska
  Zasada konkurencyjności jest odrębnym od ustalonych w ustawie Pzp sposobów zachowania właściwej procedury zakupowej dla zamówień współfinansowanych ze środków unijnych. Konkretne wskazania, jak zachować się ma beneficjent, wynikają z odpowiednich dla danego programu współfinansującego wytycznych.
  Zasada uczciwej konkurencji
 • Jak oszacować zamówienie przygotowania projektów i kosztorysów?

  wartość zamówienia
  Marta Mikulska-Nawacka
  Zamówienie opracowania dokumentacji projektowej dla remontu należy oszacować zgodnie z art. 28 oraz art. 30 ust. 1 ustawy Pzp. Trzeba zatem wziąć pod uwagę:
  Szacowanie wartości zamówienia
 • Szacowanie wartości robót w jednym i kilku obiektach budowlanych wg nowej ustawy Pzp

  roboty budowlane
  Andrzela Gawrońska-Baran
  Zgodnie z art. 30 ust. 1 nowej ustawy Pzp, jeżeli zamawiający planuje udzielić zamówienia na roboty budowlane lub usługi w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania, lub dopuszcza możliwość składania ofert częściowych, wartością zamówienia jest łączna wartość poszczególnych części zamówienia.
  Roboty budowlane