Partnerzy serwisu:
Zasada konkurencyjności jest odrębnym od ustalonych w ustawie Pzp sposobów zachowania właściwej procedury zakupowej dla zamówień współfinansowanych ze środków unijnych. Konkretne wskazania, jak zachować się ma beneficjent, wynikają z odpowiednich dla danego programu współfinansującego wytycznych.

Pytanie:

Prowadzone jest postępowanie na roboty budowlane zgodnie z zasadą konkurencyjności o wartości powyżej progów unijnych. W treści zapytania znajdują się ogólne zapisy o równoważności:

a) W przypadku gdy DPT odwołuje się do określonych znaków towarowych, patentów lub pochodzenia, źródła lub szczególnego procesu, który charakteryzuje produkty lub usługi dostarczane przez konkretnego wykonawcę, co mogłoby doprowadzić do uprzywilejowania lub wyeliminowania niektórych wykonawców lub produktów, Zamawiający dopuszcza rozwiązanie równoważne opisywanym, pod warunkiem że będą one o nie gorszych właściwościach i jakości. Zamawiający wyjaśnia tym samym, że wskazane w DPT wymagania techniczno-funkcjonalne (dotyczy urządzeń oznaczonych konkretną marką/nazwą własną) stanowią minimalne wymagania, którym odpowiadać powinny rozwiązania równoważne.

b) Tam, gdzie Zamawiający opisał przedmiot zamówienia przez odniesienie do norm, europejskich ocen technicznych, aprobat, specyfikacji technicznych lub innych systemów referencji technicznych, Zamawiający wskazuje, że dopuszcza rozwiązania równoważne opisywanym.

Czy takie zapisy są wystarczające, czy też za każdym razem trzeba wskazywać parametry funkcjonalne w odniesieniu do konkretnych marek? Rozumiem, że tak będzie jeśli chodzi o konkretny model bramy garażowej wskazany przez projektanta, ale czy jak wskazana jest wełna do ociepleń czy też bloczki budowlane, czy to trzeba też robić?

Odpowiedź:

Zasada konkurencyjności jest odrębnym od ustalonych w ustawie Pzp sposobów zachowania właściwej procedury zakupowej dla zamówień współfinansowanych ze środków unijnych. Konkretne wskazania, jak zachować się ma beneficjent, wynikają z odpowiednich dla danego programu współfinansującego wytycznych.

Dofinansowanie projektu oznacza dla beneficjenta funduszy, że realizując zakup, będzie musiał spełnić szereg wymogów, tak aby nie musiał zwracać przyznanych mu na niego środków finansowych. Realizacja projektu współfinansowanego ze środków unijnych wymaga przestrzegania kilku podstawowych reguł przy zawieraniu umów z wykonawcami robót budowlanych, dostaw lub usług. Reguły te w zależności od wartości umowy mają na celu zapewnienie, że wydatki są ponoszone w sposób przejrzysty, efektywny i racjonalny, a w odniesieniu do zamówień o wyższych wartościach w sposób zapewniający przejrzystość oraz zachowanie uczciwej konkurencji i równego traktowania wykonawców. Zasada konkurencyjności to w pewnym stopniu uproszczona wersja przetargu nieograniczonego opisanego w Pzp.

Justyna Andała-Sępkowska

Więcej na www.portalzp.pl