Partnerzy serwisu:
Zażądanie w opisie przedmiotu zamówienia wyłącznie oryginalnych tuszy i tonerów może być potraktowane jako naruszenie uczciwej konkurencji.

Pytanie:

Jako zamawiający sektorowy (spółka komunalna ze 100% udziałem gminy, produkcja i dystrybucja ciepła) udzielamy zamówień do wartości progów unijnych na podstawie wewnętrznego regulaminu. Dokument ten wskazuje m.in.: „Zamawiający nie może opisywać przedmiotu zamówienia w sposób, który mógłby utrudniać uczciwą konkurencję”. Czy wobec tego, jest możliwe, aby kupując tusze i tonery, wymagać, by część z nich stanowiła oryginały? Dotychczasowe doświadczenia pokazują, że korzystanie z zamienników negatywnie wpływa na urządzenia i skraca okres ich użytkowania.

Odpowiedź:

Zażądanie w opisie przedmiotu zamówienia wyłącznie oryginalnych tuszy i tonerów może być potraktowane jako naruszenie uczciwej konkurencji.

KIO w wyroku z 26 sierpnia 2015 r. (sygn. akt KIO 1727/15) stanęła na stanowisku, że „(...) żądanie przez Zamawiającego oryginalnych materiałów eksploatacyjnych w zakresie opisu przedmiotu zamówienia funkcjonującym w przedmiotowym postępowaniu, jest niedopuszczalne, gdyż ma charakter dyskryminacyjny i narusza art. 7 ust. 1 ustawy Pzp. Dla żądania dostarczenia oryginalnych i pochodzących od producenta urządzenia materiałów eksploatacyjnych nie była uzasadnieniem gwarancja udzielona na sprzęt, w którym będą one używane. Praktyka taka ogranicza dostęp do rynku materiałów eksploatacyjnych urządzeń drukujących przez ich producentów, stanowi więc naruszenie zasady uczciwej konkurencji. Obowiązek opisu przedmiotu zamówienia z zachowaniem reguł wynikających z art. 29 ust. 1 do 3 ustawy Pzp jest odzwierciedleniem postanowień traktatowych i orzecznictwa Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej, z którego to od lat wynika, że naruszeniem przepisów jest wskazanie konkretnego znaku towarowego bez towarzyszącego sformułowania »lub równoważne«. W ocenie Trybunału brak sformułowania i dopuszczenia równoważności narusza również zasadę swobodnego przepływu towarów określoną w Traktacie Rzymskim (tak wyrok z dnia 28 października 1999 r. sygn. C-328/96). Konsekwencją uwzględnienia zarzutu naruszenia art. 29 ustawy Pzp było również uwzględnienie zarzutu naruszenia art. 7 ust. 1 ustawy Pzp poprzez prowadzenie postępowania w sposób niezapewniający zachowania uczciwej konkurencji oraz równego traktowania wykonawców”.

Krzysztof Hodt

Więcej na www.portalzp.pl

 • Jak zgodnie z prawem formułować warunki udziału wobec pojedynczego wykonawcy i konsorcjum?

  Przetargi krok po kroku
  Karol Jaworski
  Zamawiający określa warunki oraz wymagane od wykonawców środki dowodowe w sposób proporcjonalny do przedmiotu zamówienia oraz umożliwiający ocenę zdolności wykonawcy do jego należytego wykonania, w szczególności wyrażając je jako minimalne poziomy zdolności (art. 22 ust. 1a ustawy Pzp).
  Ustawa Pzp
 • Czy zamawiający może skrócić pierwotny termin składania ofert?

  przetarg nieograniczony
  Agata Hryc-Ląd
  Generalną zasadą, obowiązującą także w procedurze przetargu nieograniczonego, jest wyznaczenie terminu składania ofert z uwzględnieniem czasu niezbędnego do przygotowania i złożenia oferty. Ustawodawca dopuszcza zmianę treści siwz, określającej również termin składania ofert, w uzasadnionych przypadkach.
  Ustawa Pzp
 • Wskazanie w OPZ oprogramowania, na którym pracuje zamawiający, jest dopuszczalne

  Przetargi krok po kroku
  Justyna Andała-Sępkowska
  Podanie nazwy własnej w ramach formułowanego opisu przedmiotu zamówienia może nastąpić tylko wtedy, gdy jest to uzasadnione specyfiką przedmiotu zamówienia i zamawiający nie może opisać przedmiotu zamówienia za pomocą dostatecznie dokładnych określeń, a wskazaniu takiemu towarzyszą wyrazy "lub równoważny".
  Ustawa Pzp