Partnerzy serwisu:
Podanie nazwy własnej w ramach formułowanego opisu przedmiotu zamówienia może nastąpić tylko wtedy, gdy jest to uzasadnione specyfiką przedmiotu zamówienia i zamawiający nie może opisać przedmiotu zamówienia za pomocą dostatecznie dokładnych określeń, a wskazaniu takiemu towarzyszą wyrazy "lub równoważny".

Pytanie:

Zamówienie dotyczy zakupu w trybie przetargu nieograniczonego nowego oprogramowania w celu rozbudowy systemu informatycznego wraz z e-usługami, które to usługi wymagają pełnej integracji z użytkowanymi przez zamawiającego programami. Zamawiający nie posiada jednak interfejsów komunikacyjnych do użytkowanych przez siebie aplikacji, które to z kolei warunkują taką integrację, a ich nabycie w drodze odrębnego zamówienia z powodów niezależnych od zamawiającego okazało niemożliwe.

Czy w takiej sytuacji wolno wymienić w opisie przedmiotu zamówienia istniejące aplikacje, zaznaczając, że zamawiający nie posiada do nich interfejsów komunikacyjnych, z podaniem  danych producenta, który zadeklarował ich odpłatne udostępnienie jedynie potencjalnym wykonawcom? Zamawiający na okoliczność ewentualnych problemów, które mogą wyniknąć z uprzywilejowanej pozycji producenta, który również może ubiegać się o to zamówienie, dopuściłby możliwość całkowitej wymiany istniejących aplikacji.

Odpowiedź:

Podanie nazwy własnej w ramach formułowanego opisu przedmiotu zamówienia może nastąpić tylko wtedy, gdy jest to uzasadnione specyfiką przedmiotu zamówienia i zamawiający nie może opisać przedmiotu zamówienia za pomocą dostatecznie dokładnych określeń, a wskazaniu takiemu towarzyszą wyrazy „lub równoważny”. Podanie nazw własnych tego, co posiada zamawiający, jako opisanie stanu istniejącego, jest uprawnione. Jednocześnie w każdym przypadku zamawiający musi dbać o to, aby w postępowaniu została zabezpieczona zasada zachowania uczciwej konkurencji i równego traktowania wykonawców.

Zgodnie z regulacją wynikającą z art. 29 ust. 3 ustawy Pzp przedmiotu zamówienia nie można opisywać przez wskazanie znaków towarowych, patentów lub pochodzenia, źródła lub szczególnego procesu, który charakteryzuje produkty lub usługi dostarczane przez konkretnego wykonawcę:

1)      jeżeli mogłoby to doprowadzić do uprzywilejowania lub wyeliminowania niektórych wykonawców lub produktów,

2)      chyba że jest to uzasadnione specyfiką przedmiotu zamówienia i zamawiający nie może opisać przedmiotu zamówienia za pomocą dostatecznie dokładnych określeń, a wskazaniu takiemu towarzyszą wyrazy „lub równoważny”.

Jest to obowiązująca zasada. Warto jednak przytoczyć w tej mierze orzecznictwo, które potwierdza możliwość wskazania i użycia znaków towarowych w opisie przedmiotu zamówienia.

Więcej na Portal ZP

Justyna Andała-Sępkowska

Prawnik z wieloletnią praktyką w dziedzinie zamówień publicznych po stronie zamawiającego. Autorka licznych profesjonalnych publikacji poświęconych problematyce związanej z prawem zamówień publicznych.

 • Zamawiający może wymagać konkretnego oznakowania

  Zamówienia publiczne
  Marek Okniński
  Określając wymóg posiadania przez zamawiane produkty i usługi konkretnego oznakowania, zamawiający musi przestrzegać zasady zachowania związku wymogów dotyczących oznakowania z przedmiotem udzielanego zamówienia.
  Znakowanie produktu
 • Elektronizacja procedury udzielenia zamówienia publicznego w trybie z wolnej ręki

  komunikacja elektroniczna
  Marek Okniński
  Obowiązek używania środków komunikacji elektronicznej[2] dotyczy w szczególności składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oraz oświadczeń, w tym oświadczenia składanego na formularzu jednolitego europejskiego dokumentu zamówienia (tzw. JEDZ).
  Jednolity Europejski Dokument Zamówienia
 • Czy elektronizacja obejmie zlecanie usług społecznych?

  Przetargi krok po kroku
  Andrzela Gawrońska-Baran
  Dowiedź się, jak zmienią się przepisy prawa dotyczące postępowań prowadzonych drogą elektroniczną. Czy zmiany wpłyną na usługi społeczne? Oto odpowiedź specjalisty z zakresu Pzp.
  Czy elektronizacja obejmie zlecanie usług społecznych?