Sprawdź, jak prawidłowo obliczać termin na wniesienie odwołania w postępowaniu?

Andrzela Gawrońska-Baran
02.12.2021 08:00
A A A
Termin wniesienia odwołania do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej określa art. 182 ustawy Prawo zamówień publicznych.

Termin wniesienia odwołania do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej określa art. 182 ustawy Prawo zamówień publicznych. (Fot. Shutterstock)

W postępowaniu odwoławczym przy obliczaniu terminów należy kierować się wymaganiami wskazanymi w przepisie art. 509 nowej ustawy Pzp.

Pytanie:

Dzień 24 grudnia przypada przykładowo w środę i w tym dniu zamawiający umieszcza informację o wyborze oferty. Wykonawcy mają 5 dni na złożenie odwołania. Czwartek i piątek to dni świąteczne, potem przypada sobota i niedziela. Piąty dzień to poniedziałek. Jak w tym przypadku należy dochować terminu uwzględniającego 2 dni robocze?

Odpowiedź:

W postępowaniu odwoławczym przy obliczaniu terminów należy kierować się wymaganiami wskazanymi w przepisie art. 509 nowej ustawy Pzp.

Podkreślić należy, że zgodnie z art. 509 ust. 1 nowej ustawy Pzp (zamieszczonym w dziale IX rozdziale 2 „Postępowanie odwoławcze") terminy oblicza się według przepisów Kodeksu cywilnego. Dodatkowo w art. 509 ust. 2 nowej ustawy Pzp wskazano, że jeżeli koniec terminu do wykonania czynności przypada na sobotę lub dzień ustawowo wolny od pracy, termin upływa dnia następnego po dniu lub dniach wolnych od pracy.

Andrzela Gawrońska-Baran

Więcej na www.portalzp.pl

Ogłoszenia różne